Tjenesteydelser - 243063-2022

06/05/2022    S89

Danmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 089-243063

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hllerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Hatting Krogsgaard
E-mail: julkr@hillerod.dk
Telefon: +45 72320329
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-16676
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Rammeaftale om bygherrerådgivning for de kommunale arealer i Roskildevejfingeren i Favrholm

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Kommunes byråd har besluttet, at der skal bygges på nye måder i Favrholm. Ambitionen er at skabe rammer for nye måder at leve på, hvor livskvalitet, sundhed og fællesskaber er i højsædet. Hillerød Kommune ønsker derfor at finde en bygherrerådgiver, der vil kunne yde rådgivning i forbindelse med de kommunale arealer i Roskildevejfingeren i Favrholm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

3400 Hillerød - Roskildevejfingeren

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det er et offentligt udbud af bygherrerådgiverydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbuddet vil ikke blive taget i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af følgende udelukkelsesgrund i udbudsloven:

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at kunne komme i betragtning skal tilbudsgiver opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste regnskab:

- Nettoomsætning: 5.000.000

- Egenkapital: 1.000.000

- Soliditetsgrad: 14 %

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal

kunne vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring med følgende:

a) lokalplanlægning, herunder trafik, LAR og natur

b) rådgivning i forbindelse med plejecentre

c) rådgivning i forbindelse med daginstitutioner

d) rådgivning i forbindelse med kulturbyggeri, f.eks. bibliotek, sportshal, musikhus eller tilsvarende

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med flere af kategorierne a-d angivet ovenfor. Hvis

tilbudsgiver ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter

udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Referencerne må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 3 år. Projekterne skal være afsluttet.

Tilbudsgiver kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument, men i så fald må hver reference kun fylde

en A4-side med letlæselig skrift. Fylder referencen mere end en A4-side, vil Hillerød Kommune alene tage den

første A4-side med i evalueringen.

Der må maksimalt vedlægges 4 referencer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Boliggårdens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2022