Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 243817-2022

06/05/2022    S89

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 089-243817

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilham S. Timimi
E-mail: py7t@kk.dk
Telefon: +45 20494452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/144334077.aspx
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

7. Dynamisk indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne kategori omfatter indkøb af it-konsulentydelserne til både den traditionelle it-udvikling og tilpasning af it-systemer og apps samt indkøb af it-specialister til udvikling af machine learning og robotik teknologi.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette omfatter bl.a., men ikke begrænset hertil, følgende ydelser:

- Udvikling af nyt fagsystem

- Konfigurering og tilpasning af nyanskaffet standardsystem

- Tilpasninger af nyudviklede systemer

- Udvikling af mobile apps

- Softwareudvikling knyttet til vedligeholdelse og fejl-retning af eksisterende funktionalitet og konfigurering baseret på teknologi, som ikke længere er tilgængelig på markedet eller hvis tilgængelighed snart ophører

- Udvikling af it-løsninger baseret på machine learning og robotik teknologi til automatisering og/eller procesoptimering

- Design og beskrivelse af de tekniske specifikationer til ny it-anskaffelser i forbindelse it-udvikling af en robot.Undervisning i relation til ovenstående områder

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20-49
Pris - Vægtning: 51-80
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af 2 x 12 mdr. med en varsling på minimum 1 måned før udløb af den eksisterende aftaleperiode.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ved oprettelse af det dynamiske indkøbssystem er ansøgningsfristen den 15. januar 2021. Herefter ibrugtages det dynamiske indkøbssystem, når samtlige ansøgninger er blevet evalueret.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 239-590973
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udvikling af cross-platform til affaldssortering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eksponent Aps
Postadresse: Sankt Knuds Vej 41, st.
By: Frederiksberg C
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1903
Land: Danmark
E-mail: info@eksponent.com
Telefon: +45 70203421
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skal der både afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet. Danske tilbudsgivere skal, som dokumentation for oplysningerne i ESPD'et sende en Serviceattest der ikke er ældre end 6 måneder.

Serviceattesten skal indeholde en erklæring fra følgende myndigheder:

Kriminalregisteret politiet

ATP og Skatteforvaltningen

De danske domstole

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem (DIS).

1) Teknik:

Det dynamiske indkøbssystem kan tilgås online via udbudsportalen Mercell angivet under punkt I.1) Udbudsportalen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC'er, tablets og lignende.

2) Tilmelding til DIS:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen udbydes i et almindeligt EU-udbud. Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, til hvilke der kan opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

2.1. EU-udbud af DIS:

DIS oprettes via EU-udbud som begrænset udbud, hvor ansøgere kan optagelse som leverandør på det dynamiske indkøbssystem, når disse lever op til de stillede egnethedskrav. Efter udløbet af ansøgningsfristen og efter ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger, kan der oprettes miniudbud, som tilbudsgiver kan afgive tilbud på. Anmodning om optagelse ifm. med EU-udbuddet sker gennem Mercell.

2.2. Efterfølgende optag af ansøgere:

DIS er åben for optag af egnede ansøgere i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Anmodning om optagelse sker via www.mercel.com. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD (for danske virksomheder kan dokumentationen bestå i en serviceattest). Ligeledes skal tilbudsgivere på hvert miniudbud aflevere dokumentation herfor, der ikke er ældre end 6 måneder.

3) Omkostninger/forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at blive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene, eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

4) Hvordan afgives et tilbud på DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS afholde et miniudbud for alle de tilbudsgivere, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden på. Tilbudsgiveren vil få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, tilbudsgiveren er optaget i. Her har tilbudsgiver mulighed for at byde på miniudbuddet gennem systemet, og hvis man er den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2022