Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 244007-2016

16/07/2016    S136

Belgija-Bruxelles: Odnosi s medijima i djelovanje u zajednici – informativna događanja za medije, PO/2016-12/A2

2016/S 136-244007

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Poštanska adresa: rue de la Loi 56
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Glavno tajništvo Vijeća Europske unije
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje
Poštanska adresa: rond-point Schuman 9A
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1046
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor
Poštanska adresa: rue Belliard 99
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: Maanweg 174
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL4 ZUID-NEDERLAND
Poštanski broj: 2516 AB
Država: Nizozemska
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća
Poštanska adresa: Covent Garden, place Charles Rogier
Mjesto: Saint-Josse-ten-Noode
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://erc.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europski GNSS
Poštanska adresa: Janovského 438/2
Mjesto: Prague 7-Holešovice
NUTS kod: CZ01 Praha
Poštanski broj: 170 00
Država: Češka
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
Poštanska adresa: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Mjesto: Heraklion
NUTS kod: GR431 Irakleio
Poštanski broj: 700 13
Država: Grčka
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski policijski ured (Europol)
Poštanska adresa: Eisenhowerlaan 73
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL4 ZUID-NEDERLAND
Poštanski broj: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jedinstveni sanacijski odbor
Poštanska adresa: rue de la Science 27
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://srb.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu
Poštanska adresa: 12, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 1882
Država: Luksemburg
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Inicijativa za inovativne lijekove
Poštanska adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1060
Država: Belgija
E-pošta: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.imi.europa.eu/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Institucije/agencije Europske unije.

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1697
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Odnosi s medijima i djelovanje u zajednici – informativna događanja za medije, PO/2016-12/A2

Referentni broj: PO/2016-12/A2.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

3 su modula izrađena za ovaj ugovor.

Prvi modul sastoji se od osmišljavanja i organizacije informativnih seminara i studijskih posjeta za medije. Oni se održavaju prvenstveno u sjedištu europskih institucija u Bruxellesu ili u bilo kojoj od 28 država članica EU-a, ali se mogu održati i u državama kandidatkinjama, državama obuhvaćenima politikom susjedstva EU-a ili bilo kojoj državi u svijetu.

Drugi modul sastoji se od stvaranja i organizacije mrežnih događanja za specijaliziranije medije. Ovisno o temi i dostupnim sredstvima, mogu biti otvoreni širem rasponu zainteresiranih podnositelja prijave.

Treći modul sastoji se od pripremnih aktivnosti ili aktivnosti naknadnog praćenja s obzirom na informativna događanja i sesije koje su organizirane u okviru modula 1 i 2, ili bilo kojih drugih aktivnosti povezanih s odnosima s medijima, kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjena među medijima na temelju zajedničkih interesa u području poslova i politika EU-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti upute za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Aktivnosti korporativne komunikacije.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/08/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/09/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, Meeting room, 3rd floor, Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

2 osobe po ponudi. Molim da imena pošaljete na adresu e-pošte navedenu u odjeljku I.1).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/07/2016