Tjenesteydelser - 245886-2019

28/05/2019    S102

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Teknisk bistandsprogram til støtte for EIB's formidlede långivingstransaktion for små og mellemstore investeringer i landbrugsfødevaresektoren med integration af mindre landbrugsproducenter

2019/S 102-245886

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: SG/AS/Consultant Procurement Contract Management Division
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019015.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4862
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk bistandsprogram til støtte for EIB's formidlede långivingstransaktion for små og mellemstore investeringer i landbrugsfødevaresektoren med integration af mindre landbrugsproducenter

Sagsnr.: AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66100000 Bank- og investeringstjenesteydelser - FG17
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med dette tekniske bistandsprogram er at støtte landbrugssektorens adgang til finansiering ved at styrke den kreditformidlende institutions kapacitet til at vurdere, udføre og overvåge langsigtede investeringsprojekter i værdikæder inden for landbrugsfødevarer, der sigter mod at integrere mindre landbrugsproducenter i den respektive værdikæde.

Det er en tværgående målsætning gældende for alle planlagte aktiviteter i dette tekniske bistandsprogram at lette anvendelsen af EIB's finansiering på en effektiv, ansvarlig og bæredygtig måde, i overensstemmelse med bankens standarder og krav, særligt på områderne for støtteberettigelse i landbrugsfødevaresektoren og for miljømæssig og social bæredygtighed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 835 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Kenya.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 835 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i tilfælde af, at tekniske eller øvrige problemer uden for den valgte tjenesteyders kontrol resulterer i en forsinkelse af projektets gennemførelse, og på betingelse af rådighed over det nødvendige budget.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Investeringsplatformen for Afrika (tidligere kendt som investeringsfaciliteten for Afrika) https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerens årlige omsætning skal være mindst 500 000 EUR for hvert af de seneste 3 år, for hvilke regnskaberne er afsluttede. Bemærkning til ansøgere: Sørg for at medtage det faktiske år, der indgives oplysninger for, i ansøgningsskemaet (https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Ansøgerens antal af fastansatte medarbejdere (som individuel virksomhed eller som konsortium samlet set), der i øjeblikket arbejder på områder med relation til denne kontrakt (som beskrevet i afsnit III) i denne bekendtgørelse), skal være mindst 5 for hvert af de seneste 3 år (2016, 2017, 2018). Bemærkning til ansøgere: Sørg venligst for, at det år, der indgives oplysninger for, altid fremgår af det indsendte.

2) Ansøgeren har (som individuel virksomhed eller som konsortium samlet set) i løbet af de seneste 5 år (fra maj 2014 indtil tidsfristen for modtagelse af ansøgninger anført i afsnit IV.2.2) i denne bekendtgørelse) gennemført mindst 3 projekter svarende til en mindsteværdi svarende til 400 000 EUR, med aktiviteter til styrkelse af kapaciteten i finansielle institutioner inden for agrofinansiering, og bør kunne påvise, at vedkommende har haft en deltagelsesgrad på mindst 50 % i hvert af de projekter, der angives som reference.

Alle relevante oplysninger skal angives i ansøgningsskemaet https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Som anført i linket i afsnit I.3) i denne bekendtgørelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 041-092017
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgninger skal indsendes ved hjælp af standardansøgningsskemaet (som er tilgængeligt på følgende EIB-webside: http://www.eib.org/about/procurement/technical-assistance.htm), hvis format og anvisninger skal overholdes nøje.

Al yderligere dokumentation (brochurer, breve osv.), der vedlægges ansøgningen, vil ikke blive taget i betragtning.

Denne udbudsprocedure iværksættes med en »forbeholdsklausul«. Dette indebærer, at tildeling af kontrakten er med forbehold for underskrift af et tillæg til bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og EIB, samt med forbehold for underskrift af samarbejdsaftalen mellem modtageren og EIB.

Ansøgere, der er interesserede i at deltage i denne udbudsprocedure, skal være fuldt ud opmærksomme på, at den ordregivende myndighed under ingen omstændigheder og på ingen måde vil være erstatningspligtig, herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af overskud/påløbne omkostninger i forbindelse med ansøgerens udarbejdelse og indsendelse af sin ansøgning, eller på nogen måde forbundet med annullering af udbudsproceduren på grundlag af »forbeholdsklausulen«, også selv om den ordregivende myndighed er blevet adviseret om muligheden for erstatningskrav.

Ansøgere accepterer dermed ved indsendelse af deres ansøgning fuldt ud anvendelsen af »forbeholdsklausulen« i denne udbudsprocedure samt dens mulige konsekvenser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrunewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019