Usluge - 245886-2019

28/05/2019    S102    Europska investicijska banka - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Ograničeni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Program tehničke pomoći kojim se podržava operacija pozajmljivanja posredovanjem EIB-a za mala i srednja ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući maloposjednike

2019/S 102-245886

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: SG/AS/Consultant Procurement Contract Management Division
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019015.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4862
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Program tehničke pomoći kojim se podržava operacija pozajmljivanja posredovanjem EIB-a za mala i srednja ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući maloposjednike

Referentni broj: AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66100000 Bankarske i investicijske usluge - FG17
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ukupni je cilj programa tehničke pomoći podržati pristup financijskim sredstvima za poljoprivredni sektor povećanjem sposobnosti financijskih institucija da procijene, izvrše i nadziru dugoročne investicijske projekte u poljoprivredno-prehrambenim vrijednosnim lancima kojima je cilj integrirati maloposjednike u predmetne vrijednosne lance.

Sveobuhvatni je cilj, primjenjiv na sve aktivnosti predviđene ovim programom tehničke pomoći, olakšati korištenje financijskih sredstava EIB-a na učinkovit, odgovoran i održiv način u skladu sa standardima i zahtjevima banke, ponajprije u području prihvatljivosti poljoprivredno-prehrambenog sektora te okolišne i socijalne održivosti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 835 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77100000 Usluge na području poljoprivrede
66000000 Financijske i osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Kenija.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 835 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se može produljiti ako zbog tehničkih ili ostalih pitanja koja su izvan nadležnosti uspješnog pružatelja usluga dođe do kašnjenja s provedbom projekta i pod uvjetom da to dopušta dostupnost proračuna.

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 5
Najveći broj: 8
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Platforma za ulaganja u Africi (prethodno pod nazivom Fond za poticanje ulaganja u Africi) https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Godišnji promet natjecatelja mora za posljednje 3 godine za koje su računi zaključeni iznositi najmanje 500 000 EUR. Napomena natjecateljima: U prijavni obrazac (https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm) svakako unesite stvarnu godinu za koju navodite podatke.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

1) Stalnih zaposlenika natjecatelja (poduzeće pojedinačno ili konzorcij) koji trenutačno rade u područjima povezanima s ovim ugovorom (kako je opisano u odjeljku III.) ovog Poziva) mora biti najmanje 5 za svaku od posljednje 3 godine (2016., 2017., 2018.). Napomena natjecateljima: Pri dostavljanju uvijek navedite stvarnu godinu za koju se dostavljaju podaci.

2) Natjecatelj (pojedinačno poduzeće ili konzorcij) proveo je tijekom posljednjih 5 godina (od svibnja 2014. do roka za primitak prijava navedenih u odjeljku IV.2.2) ovog Poziva) najmanje 3 projekta minimalne vrijednosti od 400 000 EUR u kojima su aktivnosti bile povezane s jačanjem sposobnosti financijskih institucija u području poljoprivrednog financiranja te bi trebao dokazati da je sudjelovao s najmanje 50 % u svakom projektu navedenom kao referentnom.

Sve se relevantne informacije moraju dostaviti u prijavnom obrascu https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako je navedeno u poveznici u odjeljku I.3) ove obavijesti.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 041-092017
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/07/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 26/07/2019
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Prijave se moraju poslati s pomoću standardnog prijavnog obrasca (dostupnog na sljedećoj mrežnoj stranici EIB-a: http://www.eib.org/about/procurement/technical-assistance.htm) čijeg se formata i uputa treba strogo pridržavati.

Dodatna dokumentacija (brošure, dopisi itd.) dostavljena uz prijavu neće se uzimati u obzir.

Ovaj je postupak nadmetanja pokrenut sa „suspenzivnom klauzulom“. To znači da sklapanje ugovora podliježe potpisivanju Dodatka Sporazumu o delegiranju između Europske komisije i EIB-a, kao i potpisivanju Sporazuma o suradnji između korisnika i EIB-a.

Natjecatelji zainteresirani za sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja moraju biti potpuno svjesni da ni u kojem slučaju javni naručitelj nije odgovoran za štete uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka dobiti/troškova podnositelja prijave tijekom pripremanja i podnošenja prijave, koje su na bilo koji način povezane s otkazivanjem postupka nadmetanja zbog „suspenzivne klauzule“ čak i ako se javnog naručitelja upozorilo na mogućnost štete.

Natjecatelj stoga dostavom svoje prijave u potpunosti prihvaća upotrebu „suspenzivne klauzule“ u ovom postupku nadmetanja, kao i moguće posljedice.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2019