Usluge - 249431-2018

12/06/2018    S110

Belgija-Bruxelles: Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — Airmedevac

2018/S 110-249431

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement and Contract Unit
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3567
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3567
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — Airmedevac

Referentni broj: 17.CPS.PA.263 LOT1/LOT2/LOT3/LOT4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je okvirnog ugovora koji će se dodijeliti pružanje usluga zračno-medicinske evakuacije na terenu (fiksna i rotirajuća krila) koje će se upotrebljavati u sklopu nacionalnih i/ili međunarodnih obrambenih i/ili sigurnosnih operacija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 4
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Rotirajuća krila (helikopteri) Afrika

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — rotirajuća krila (helikopteri) Afrika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Rotirajuća krila (helikopteri) Europa

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — rotirajuća krila (helikopteri) Europa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fiksna krila (zrakoplovi) Afrika

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — fiksna krila (zrakoplovi) Afrika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fiksna krila (zrakoplovi) Europa

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Usluge zračno-medicinske evakuacije na terenu — fiksna krila (zrakoplovi) Europa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u odjeljku I.3) „Komunikacija”.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/09/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostorije EDA-e, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, Belgija.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na procurement@eda.europa.eu najmanje 48 sati unaprijed.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u odjeljku I.3) „Komunikacija”.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/06/2018