Tjenesteydelser - 249722-2019

29/05/2019    S103

Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 103-249722

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 41826614
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Hansen
E-mail: Mfha@au.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.au.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/479
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/479
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivningsydelser for bygge- og anlægsopgaver

Sagsnr.: 2019-152-000362
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale dækker rådgivning i forbindelse med Ordregivers gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, på bygninger som Ordregiver lejer eller ejer, på alle Ordregivers lokaliteter i Danmark, herunder nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning, renovering, energioptimering samt bygningsvedligeholdelse herunder også renovering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Der vil være en stor diversitet i de opgavetyper, Ordregiver skal have udført under Rammeaftalen. Opgaverne kan således være projekter af mindre karakter, såsom mindre vedligeholdelsesopgaver i kontor- og undervisningsbyggeri. Derudover er der projekter af mere kompleks karakter, såsom ombygninger af byggeri med avancerede laboratorier, i høj grad som ombygning og i mindre grad som nybygning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale dækker rådgivning i forbindelse med Ordregivers gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, på bygninger som Ordregiver lejer eller ejer, på alle Ordregivers lokaliteter i Danmark, herunder nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning, renovering, energioptimering samt bygningsvedligeholdelse herunder også renovering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Der vil være en stor diversitet i de opgavetyper, Ordregiver skal have udført under Rammeaftalen. Opgaverne kan således være projekter af mindre karakter, såsom mindre vedligeholdelsesopgaver i kontor- og undervisningsbyggeri. Derudover er der projekter af mere kompleks karakter, såsom ombygninger af byggeri med avancerede laboratorier, i høj grad som ombygning og i mindre grad som nybygning.

Primært opgaveindhold:

Nedenstående fremgår hvad Ordregiver forventer er det primære opgaveindhold:

- Renovering og ombygning af kantiner,

- Renovering og ombygning af auditorier,

- Renovering og ombygning af laboratorier,

- Renovering og ombygning af kontorer,

- Renovering og ombygning af undervisningslokaler,

- Renovering og ombygning af bygninger underlagt bevarende lokalplan,

- Svag- og stærkstrømsinstallationer,

- Special installationer (gasser, trykluft, vakuum, behandlet vand m.v.),

- Udvendige vedligeholdelsesarbejder inkl. terrænarbejder,

- Vedligeholdelse af tekniske installationer,

- Disponering af bygningsmassen,

- Akutte og ad hoc opgaver.

Ordregivers miljøer:

Nedenfor fremgår beskrivelse af Ordregivers miljøer:

- Forskning- og laborationer,

- Kontor- og administrationsbygninger,

- Studie-og undervisningsmiljøer, i mellem/lang videregående uddannelser,

- Bygninger underlagt bevarende lokalplan,

- Kantiner og tilhørende opholdsarealer/rum/områder.

Endvidere er det miljøer med mange brugere, hvor der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencerprofil / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering af projekt / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere fem (5) Tilbudsgivere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af egnede Ansøgere, der lever op til egnethedskravene, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse Ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt antallet af Ansøgere, der lever op til egnethedskravene, overstiger det antal, som Ordregiver ønsker at prækvalificere, gennemføres der en udvælgelse af de egnede Ansøgere, således at alene det rette antal Ansøgere bliver prækvalificeret.

Udvælgelsen sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterie, referenceliste over:

- Fem (5) tilsvarende referencer inden for ingeniør udført inden for de seneste tre (3) år,

- Fem (5) tilsvarende referencer inden for arkitekt udført inden for de seneste tre (3) år.

Ved vurderingen af referencer vil Ordregiver lægge særlig vægt på nedenstående:

- I hvilket omfang referencerne afspejler en fagmæssig bredde i opgaveløsningen inden for såvel ingeniør- og arkitektfaget. Med fagmæssig bredde menes, at Ansøger demonstrerer at have løst en bred vifte af opgaver inden for ingeniør- og arkitektfaget,

- I hvilket omfang referencerne vurderes at være sammenlignelige med udbuddets primære arbejdsopgaver og er udført i miljøer, både offentlig og privat, som er sammenlignelig med Ordregivers miljøer, jf. afsnit 1.3,

- I hvilket omfang referencerne vurderes, at repræsentere en geografisk spredning som er sammenlignelige med Ordregivers geografiske spredning i Danmark. Ordregiver har lokationer i Jylland, på Fyn og Sjælland.

De to (2) øverste punkter er dem som vil veje mest gunstigt i vurderingen, mens det sidste punkt vil veje mindre gunstigt i vurderingen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter vedrørende Ansøgers personlige forhold:

- Udfyldt ESPD (Fælles europæisk udbudsdokument):

Såfremt Ansøger er omfattet af en af de nedenstående udelukkelsesgrunde, vil Ansøger blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren.

Ansøger skal anvende ESPD til at bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde og til at bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af en af de nedenstående anvendte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil endvidere udelukke Ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2):

- er erklæret konkurs,

- er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten,

- er under tvangsakkord,

- har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet, eller

- er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Ansøgeren eller Tilbudsgiveren er hjemmehørende.

Disse udelukkelsesgrunde kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger:

- Virksomhedens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøgerens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår skal minimum være på 20%.

Soliditetsgraden beregnes således: (egenkapital/aktiver i alt) * 100.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere fem (5) Tilbudsgivere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af egnede Ansøgere, der lever op til egnethedskravene, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse Ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt antallet af Ansøgere, der lever op til egnethedskravene, overstiger det antal, som Ordregiver ønsker at prækvalificere, gennemføres der en udvælgelse af de egnede Ansøgere, således at alene det rette antal Ansøgere bliver prækvalificeret.

Udvælgelsen sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterie, referenceliste over:

- Fem (5) tilsvarende referencer inden for ingeniør udført inden for de seneste tre (3) år,

- Fem (5) tilsvarende referencer inden for arkitekt udført inden for de seneste tre (3) år.

Ved vurderingen af referencer vil Ordregiver lægge særlig vægt på nedenstående:

- I hvilket omfang referencerne afspejler en fagmæssig bredde i opgaveløsningen inden for såvel ingeniør- og arkitektfaget. Med fagmæssig bredde menes, at Ansøger demonstrerer at have løst en bred vifte af opgaver inden for ingeniør- og arkitektfaget,

- I hvilket omfang referencerne vurderes at være sammenlignelige med udbuddets primære arbejdsopgaver og er udført i miljøer, både offentlig og privat, som er sammenlignelig med Ordregivers miljøer, jf. afsnit 1.3,

- I hvilket omfang referencerne vurderes, at repræsentere en geografisk spredning som er sammenlignelige med Ordregivers geografiske spredning i Danmark. Ordregiver har lokationer i Jylland, på Fyn og Sjælland.

De to (2) øverste punkter er dem som vil veje mest gunstigt i vurderingen, mens det sidste punkt vil veje mindre gunstigt i vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøger skal beskrive fem (5) tilsvarende referencer inden for ingeniør udført inden for de seneste tre (3) år,

- Ansøger skal beskrive fem (5) tilsvarende referencer inden for arkitekt udført inden for de seneste tre (3) år.

Med ”inden for de sidste tre (3) år” mener Ordregiver, at referencen er påbegyndt, udført eller afsluttet inden for de sidste tre (3) år.

Hver reference bedes indeholde:

- Beskrivelse af opgaven generelt og hvilke delopgaver der er løst/udført i referencen,

- Beskrivelse af hvor opgaven geografisk er udført,

- Beskrivelse af i hvilket miljø opgaven er udført,

- Beskrivelse af hvornår opgaven blev indledt og eventuelt afsluttet,

- Beskrivelse af opgavens værdi/beløb,

- Kontaktoplysninger til en kontaktperson.

Ansøger bedes anføre i hver reference, hvorvidt reference vedrører ”ingeniør” eller ”arkitekt”.

Ingeniør, tilsvarende opgaver med tilsvarende opgaver forstår Ordregiver opgaver der omfatter ingeniøropgaver, både til offentlig og privat.

Arkitekt, tilsvarende opgaver:

Med tilsvarende opgaver i forstår Ordregiver opgaver der omfatter arkitektopgaver, både til offentlig og privat.

Ang. dokumentation af teknisk og faglig formåen:

Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere, at referencerne er udført.

Ordregiver anser referencelisten fra Ansøger som udgørende endelig dokumentation.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019