Usluge - 249746-2016

20/07/2016    S138

Belgija-Bruxelles: Pružanje usluga u pogledu liječničkih pregleda povezanih s odsutnosti zbog bolesti (interne i eksterne)

2016/S 138-249746

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.R.3 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Poštanska adresa: bureau SC 11 6/28
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1715
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1715
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga u pogledu liječničkih pregleda povezanih s odsutnosti zbog bolesti (interne i eksterne)

Referentni broj: HR/R3/PO/2015/047.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
85100000 Usluge u području zdravstva
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

U okviru ovog ugovora, cilj je pružiti Europskoj komisiji pojedinačne pružatelje usluga, zajednice pružatelja usluga, klinike, privatne medicinske prakse ili privremena udruženja liječnika specijaliziranih u područjima definiranim u sljedeće 4 grupe:

— grupa 1: pružanje internih liječničkih usluga (pregleda) — Bruxelles (BE),

— grupa 2: pružanje internih liječničkih usluga (pregleda) — Luxembourg (LU),

— grupa 3: pružanje internih liječničkih usluga (pregleda) — Ispra (IT), i

— grupa 4: pružanje eksternih liječničkih usluga (pregleda) — Bruxelles (BE).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pružanje internih liječničkih usluga (pregleda) — Bruxelles (BE)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85121000 Usluge liječničkih ordinacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles (Belgija).

II.2.4)Opis nabave:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

okvirni ugovori će se potpisati za razdoblje od 12 mjeseci te obnavljati prešutnim sporazumom 3 puta do najviše 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

Usluge obuhvaćene ovom grupom pružat će se samo u prostorima Europske komisije, Glavne uprave za ljudske resurse i sigurnost, Uprave „Zdravlje i dobrobit — uvjeti rada”, u Bruxellesu.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pružanje internih liječničkih usluga (pregleda) — Luxembourg (LU)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85121000 Usluge liječničkih ordinacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg (Luksemburg).

II.2.4)Opis nabave:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

okvirni ugovori će se potpisati za razdoblje od 12 mjeseci te obnavljati prešutnim sporazumom 3 puta do najviše 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

Usluge obuhvaćene ovom grupom pružat će se samo u prostorima Europske komisije, Glavne uprave za ljudske resurse i sigurnost, Uprave „Zdravlje i dobrobit — uvjeti rada”, u Luxembourgu.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pružanje internih liječničkih usluga (pregleda) — Ispra (IT)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85121000 Usluge liječničkih ordinacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC4 Lombardia
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ispra (Italija).

II.2.4)Opis nabave:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

okvirni ugovori će se potpisati za razdoblje od 12 mjeseci te obnavljati prešutnim sporazumom 3 puta do najviše 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

Usluge obuhvaćene ovom grupom pružat će se samo u prostorima Europske komisije, Glavne uprave za ljudske resurse i sigurnost, Uprave „Zdravlje i dobrobit — uvjeti rada”, u Ispri.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pružanje eksternih liječničkih usluga (pregleda) — Bruxelles (BE)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85121000 Usluge liječničkih ordinacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Belgija.

II.2.4)Opis nabave:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

okvirni ugovori će se potpisati za razdoblje od 12 mjeseci te obnavljati prešutnim sporazumom 3 puta do najviše 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

Usluge obuhvaćene ovom grupom ograničene su samo na Belgiju.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/08/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/08/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3. Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja. Neće se pružiti papirnata inačica.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/07/2016