Usluge - 250683-2019

31/05/2019    S104    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Ažuriranje i održavanje elektroničkog alata za izračun otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE) razvijenog u okviru Ugovora o studiji br. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2

2019/S 104-250683

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Environment
Poštanska adresa: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Markets Team
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ažuriranje i održavanje elektroničkog alata za izračun otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE) razvijenog u okviru Ugovora o studiji br. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2

Referentni broj: ENV.B.3/SER /2019/0014
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Redovita ažuriranja alata za izračun otpadne električne i elektroničke opreme, elektroničkog alata (excel datoteka) koji je razvijen u okviru ugovora 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, koji će se koristiti za izračun količine otpadne električne i elektroničke opreme stvorene u svakoj državi članici i za izračun težine električne i elektroničke opreme koja se stavlja na nacionalno tržište svake države članice pod različitim kategorijama opreme. Ažuriranja bi poslužila za uključivanje najnovijih dostupnih podataka za svaku državu članicu o količinama električne i elektroničke opreme koje se stavljaju na tržište te za odgovor na svaku potrebu za revizijama na koju su ukazale države članice, primjerice ažuriranje o „profilima vijeka trajanja“ različitih skupina proizvoda, kako je predviđeno u Provedbenoj uredbi 2017/699, ili pojednostavljenje nekih parametara u alatu kako bi ga učinili prihvatljivijima za korisnike.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 180 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra Muros.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 180 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

07 02 01 (Life Op.) Doprinos zelenijem gospodarstvu koje učinkovitije koristi resurse te izrada i provedba okolišne politike i zakonodavstva Unije

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/07/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels, BELGIJA. Salle E

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3) poziva na dostavu ponuda – Natječajna dokumentacija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

U skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (e) Priloga Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, za nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova povjerenih gospodarskom subjektu s kojim je taj isti javni naručitelj ranije zaključio ugovor, pod uvjetom da su te usluge ili radovi u skladu s osnovnim projektom i da je taj projekt predmet izvornog ugovora sklopljenog nakon objave poziva na nadmetanje, podložno uvjetima određenima u točki 11.4).

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj pod naslovom I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3) – dokument poziva.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/05/2019