Varer - 251394-2019

31/05/2019    S104    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Ballerup: Løftekraner

2019/S 104-251394

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Peter Falstaff
Telefon: +45 72814071
E-mail: FMI-JA-S109@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd6803cc-52c3-4ecf-a921-36a9dae8ec82/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd6803cc-52c3-4ecf-a921-36a9dae8ec82/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd6803cc-52c3-4ecf-a921-36a9dae8ec82/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd6803cc-52c3-4ecf-a921-36a9dae8ec82/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FRB kraner

Sagsnr.: FRB kraner - VLL 8.tons til Forsvarets fregatter og støtteskibe
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44212210
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Til brug for Forsvarets Fast Rescue Boat (FRB) ønsker Forsvaret at anskaffe 8 stk. FRB Kraner samt dertilhørende initial reservedels pakke. Kranerne skal anvendes på Forsvarets støtteskibe (ABSL-KL) og fregatter af (IVER-KL). Kranerne skal være tophængt grundet begrænsede plads til montering samt operativ anvendelse. Kranerne skal opfylde SOLAS reglerne og godkendes af DNVGL. Idriftsættelse sker med kursus samt overlevering til besætningen, når kranerne er installeret via 3. part idet at Forsvarets forestår installationen via Forsvarets øvrige aftaler. Kranerne skal være godkendt til VLL. 8. tons samt egnede til operativ anvendelse i alt slags vejr. Levering af kranerne samt dertilhørende reservedels pakke, vil formentlig finde sted i Q2, i år 2020. Levering tidligere imødekommes. Efterfølgende test, undervisning mv. vil finde sted frem til år 2023, da installation via øvrige aftaler sker løbende. Tidsplan for test og undervisning er tentativ. Besigtigelse vil formentlig være muligt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42414100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Leveringsadresse fremgår af kontrakten.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 29/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se venligst dokumentet "Supplerende information".

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende anskaffelse er ikke opdelt. Dette skyldes, at opdeling af kontrakten vil eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste tre (3) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste tre (3) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. PKT. II.1.4) og II.2.4) udført inden prækvalifikationsfristens udløb jf. DEL IV, pkt. C.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne som ligner de produkter, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4. Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i forhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelse af leverance, hvordan datoen er angivet. Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udbløb, vil indgå i vurderingen af, hvilke ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9. Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af produkterne der er udført/leveret inden ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af produkterne ikke er leveret inden ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger/tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference) der er leveret inden ansøgningsfristens udløb. Listen med referencer stiller ikke krav om et maksimalt antal referencer.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder-eller søstreselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enheder(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysinger, der fremgår af ESPD, anses for tilstærkkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst "Supplerende Information".

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

FMI stiller krav om, at ansøger og hver af de juridiske enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Vedrørende pkt. IV.2.4: Ansøgningen om deltagelse samt det efterfølgende tilbud skal være på det sprog, der fremgår af pkt. IV.2.4. Det vil i forbindelse med de efterfølgende forhandlinger være muligt at gennemføre forhandlingerne på enten dansk eller engelsk. Ligeledes vil den potentielle besigtigelse også kunne gennemføres på enten dansk eller engelsk. Ordregiver skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at spørgsmål/svar (Q/A) vil blive oversat til dansk og svaret på dansk, såfremt de indkommende spørgsmål er på engelsk. Indkommende spørgsmål som indgives på dansk vil ikke blive oversat til engelsk, og derfor alene blive svaret på dansk.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbuds proceduren, at der anvendes ESPD, jf. Udbudslovens (UBL) § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i UBL § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, og at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i UBL § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3, og at ansøger opfylder de objektive og ikke diskriminerende udvælgelseskriterier anført i UBL § 145, stk.2, jf. pkt. II.2.9.

Ansøger, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-Webportal. ESPD'et skal udfyldes og indgives via Ethics-Webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. UBL § § 151-155- Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2 skal ansøger på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i Ethics-Webportalen), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørger for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en af de i UBL § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overenstemmelse med UBL § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i UBL § 136.

Ansøgere skal være opmærksom på at besigtigelse, inden udløb af prækvalifikation, formentlig vil være muligt. Nærmere information om tilmelding følger via Ethics efterfølgende.

Anmodning om deltagelse sker ved at afsende ESPD som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt. I.3). Anmodninger om deltagelse kan ikke indgives via e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2019