Varer - 251396-2019

31/05/2019    S104    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Helsingør: Elektriske husholdningsapparater

2019/S 104-251396

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boliggården
64565311
Trækbanen 16
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Gintberg
E-mail: ng@boliggaarden.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.boliggaarden.dk/forside.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1500-Afd._024_-_Vapnagaard_-_Udbud_af_koele-/fryseskabe_og_komfurer
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af komfurer og køle-/fryseskabe

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39710000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indgåelse af en rammeaftale for levering og montering samt bortskaffelse af komfurer og køle-/fryseskabe til Boliggårdens afdeling 24 ”Vapnagaard”.

Den udbudte rammeaftale omfatter både akut opståede udskiftninger (ad hoc-opgaver), samt mindre og større planlagte udskiftningsopgaver. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39711110
39711361
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale for levering og montering samt bort-skaffelse af komfurer og køle-/fryseskabe til Boliggårdens afdeling 24 ”Vapnagaard”.

Boliggården er et alment boligselskab med ca. 6 000 lejemål beliggende i og omkring Helsingør. Afdelingen ”Vapnagaard” er selskabets største afdeling med 1 753 lejemål fordelt i 57 boligblokke.

Den udbudte rammeaftale omfatter både akut opståede udskiftninger (ad hoc-opgaver), samt mindre og større planlagte udskiftningsopgaver. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med op til 2 yderligere perioder af op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

Den samlede årsomsætning i de seneste 2 (to) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på Boliggårdens anmodning fremlægge følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 2 (to) regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt idet land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger afenheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at Boliggården på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsproceduren kan anmode om, at tilbudsgiver fremlægger den ovenfor anførte dokumentation, hvis det anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. Boliggården vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) en-hed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøgeren sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiver som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert af de seneste 2 (to) regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 5 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 10 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver fremlægger mindst én reference, som dokumenterer erfaring med mindst én lignende leverance inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af tilbudsfristen. Med lignende leverance anses leverancer, som illustrer erfaring med en rammeaftale eller anden opgave med et sammenligneligt opgaveflow som den udbudte aftale.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Aftalen indeholder sociale klausuler om løn- og arbejdsvilkår samt uddannelses- eller praktikaftaler; der henvises til rammeaftalens bilag 5 for yderligere oplysninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Boliggården stiller krav om, at tilbudsgiver og hver af de juridiske enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for aftalens gennemførelse.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Boliggården kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrunde, og at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3).

Boliggården har udarbejdet et ESPD, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) anførte webportal. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD.

Før tildeling af kontrakten stiller Boliggården krav om, at den tilbudsgiver, til hvem Boliggården har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. lovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2 og III.1.3, skal tilbudsgiver på anmodning afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan Boliggården ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning.

Boliggården er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den i § 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrund, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1 anførte internet-adresse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2019