Roba - 253155-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Rijeka: Audiovizualna oprema

2020/S 105-253155

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 54382731928
Poštanska adresa: Korzo 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lea Cuculić
E-pošta: lea.cuculic@rijeka.hr
Telefon: +385 51209258

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.rijeka.hr

Adresa profila kupca: www.rijeka.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020273
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za Cigleni objekt (Dječju kuću) bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić

Referentni broj: 06-02-17/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32321200 Audiovizualna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Ciglena zgrada bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić" oprema se radi prenamjene u Dječju kuću, a zamišljena je kao predvorje ustanova i organizacija u kulturi planiranih u kulturnom bloku Rikard Benčić: Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka i Art kina.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 633 211.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Namještaj za opremanje Ciglenog objekta

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39100000 Namještaj
39155000 Namještaj za knjižnice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada (projektirana oprema) ili isporuka gotovih proizvoda, doprema i montaža namještaja i pomoćne opreme za prostore u Dječjoj kući.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstva za otklanjanje nedostataka na regalima / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 554 690.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Audio-vizualna i multimedijska oprema za Cigleni objekt

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32321200 Audiovizualna oprema
32322000 Multimedijska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka, montaža i instalacija opreme i svih elemenata audio-vizualnog i multimedijskog sustava, podešavanje sustava i puštanje u rad.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka za postavljanje i rad audio-vizualnih sustava / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 423 950.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RFID sustav za automatizaciju knjižničnog poslovanja Dječje knjižnice u Ciglenom objektu

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30238000 Oprema za automatizaciju knjižnica
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka opreme, implementiranje i integracija s informacijskim sustavom knjižnice i softverskim rješenjem za upravljanje radom knjižnice - programskom podrškom ZaKi, integriranim u poslovanje knjižnice te preventivno i servisno održavanje kroz razdoblje od 5 godina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka u postavljanju RFID sustava za knjižnično poslovanje / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 62
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Računalna oprema za Cigleni objekt

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
32570000 Komunikacijska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka opreme, instalacija, konfiguracija i puštanje u rad računalne opreme.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva proizvođača / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 750 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ugostiteljska oprema za Cigleni objekt

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39310000 Ugostiteljska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava, izrada i montaža šanka sa oblogom i elementima ugostiteljske opreme, za postavu u Dječjoj kući.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstva na ugostiteljskoj opremi / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 151 777.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za telefonsku mrežu za Cigleni objekt

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32429000 Oprema telefonske mreže
32550000 Telefonska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka, montaža, spajanje telefonske centrale i telefona, konfiguracija do potpune funkcionalnosti za objekte u kompleksu Rikard Benčić te uključuje održavanje, administraciju i tehničku podršku unutar jamstvenog roka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 152 794.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Predviđeni u grupama 2.I 4.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 12/09/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Grad Rijeka, Trpimirova 2, Sala za sastanke (polukat).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV,
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/05/2020