Varer - 253350-2022

13/05/2022    S93

Danmark-Odense: Affaldscontainere og -spande

2022/S 093-253350

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
CVR-nummer: 17414070
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Vivian Jacobsen
E-mail: vja@samaqua.dk
Telefon: +45 51152488
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=111109
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere

Sagsnr.: 111109
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere (et-rumsløsning og to-rumsløsning) til Odense Renovation til følgende fraktioner:• Madaffald• Restaffald• Glas og metal• Papir og småt pap• Restaffald/madaffald• Plast og mad-/drikkekartonerMed fuldt nedgravede affaldsbeholdere menes et system bestående af to dele; en del under terræn og en del over terræn. Den del der ligger under terræn består primært af en inderbeholder af metal, en yderbeholder af beton og et sikkerhedshegn. Den synlige del over terræn består primært af en dækplade eller ramme til belægning, et indkasthus og en tømningsmekanisme.<br><br>

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44613700 Affaldscontainere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af fuldt nedgravede affaldsbeholdere (et-rumsløsning og to-rumsløsning) til Odense Renovation til følgende fraktioner:• Madaffald• Restaffald• Glas og metal• Papir og småt pap• Restaffald/madaffald• Plast og mad-/drikkekartonerMed fuldt nedgravede affaldsbeholdere menes et system bestående af to dele; en del under terræn og en del over terræn. Den del der ligger under terræn består primært af en inderbeholder af metal, en yderbeholder af beton og et sikkerhedshegn. Den synlige del over terræn består primært af en dækplade eller ramme til belægning, et indkasthus og en tømningsmekanisme.<br><br>

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Æstetik / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Funktionalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge Rammeaftalen med 2x12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er Ordregivers vurdering, at rammeaftalens volumen i aftalens løbetid forventes at være ca. 150 enheder.Det er ligeledes Ordregivers vurdering, at aftalens maksimale volumen i aftalens løbetid forventes at være ca. 200 enheder. En enhed defineres som en fuldt nedgravet affaldsbeholder, bestående af to dele; en del under terræn og en del over terræn. Den del der ligger under terræn består primært af en inderbeholder af metal, en yderbeholder af beton og et sikkerhedshegn. Den synlige del over terræn består primært af en dækplade eller ramme til belægning, et indkasthus og en tømningsmekanisme.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:&nbsp;• Have haft en positiv egenkapital i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår fra tidspunktet for afgivelse af tilbud. <br>

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:&nbsp;Tilbudsgiver skal have mindst to (2) lignende referencer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.&nbsp;&nbsp;- Med ”udført” menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse.&nbsp;&nbsp;- Med ”lignende” reference forstås: Levering af en fuldt nedgravet affaldsbeholder i overensstemmelse med kravspecifikationen Tilbudsgiver skal afgive oplysning om referencer i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.&nbsp;Tilbudsgiver skal i beskrivelsen af referencen oplyse:&nbsp;&nbsp;- Ordregiver og kontaktperson hos ordregiver&nbsp;- Tidspunktet for udførelsen af referencen&nbsp;&nbsp;- Kort beskrivelse af opgavens omfang, herunder mængden af affaldsbeholdere, varighed samt kontaktperson hos den pågældende kunde.Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.Tilbudsgiver må maksimalt angive 5 referencer.<br>

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til rammeaftale er vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/06/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ESPD, hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (vedrører tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlig område)— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 (vedrører om tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning)— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedrører om tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt)— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører om tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces)- Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet er udelukkelsesgrundene i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 7 (vedrører om tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger mv.)Både den anslåede volumen af rammeaftalen og den maksimale volumen af rammeaftalen (målt på enheder) står oplyst under pkt. II.2.14) Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af rammeaftalen, fremsendes dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:• Serviceattest (udstedt maksimum 12 mdr. før tilbudsfristen) eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere• Regnskaber for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår• Hvis relevant: Dokumentation for konsortiedeltageres hæftelse eller andre enheders hæftelse og tilvejebringelse af ressourcer, jf. hhv. pkt. 7.4 og 7.5 (udfyldt og underskrevet støtteerklæring eller konsortieerklæring)Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2022