Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 253972-2019

31/05/2019    S104    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Saltum: Varmepumper

2019/S 104-253972

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Saltum Fjernvarme A.m.b.a.
CVR-nummer: 20928719
Postadresse: Ths. Jensensvej 5
By: Saltum
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9493
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Christian Jensen
E-mail: saltumfjernvarme@nordfiber.dk
Telefon: +45 98881165

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.saltumfjernvarme.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bbuipzjkny
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Aaen
E-mail: ra@niras.dk
Telefon: +45 21255865

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bbuipzjkny
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Saltum Luft-Vand Varmepumpeanlæg

Sagsnr.: 10405096
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42511110
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Etablering af luft til vand varmepumpeanlæg for Saltum Fjernvarme inklusiv tilhørende bygning til teknik og anlægsarbejder. Anlægget skal etableres ved Saltums Fjernvarmes eksisterende solvarmeanlæg på matriklen Nr. Saltum By, Saltum 11a, som ligger i udkanten af Saltum by.

Varmepumpeanlægget skal kunne levere ca. 1 MW ved nul graders udetemperatur. Anlægget etableres i tilknytning til solvarmeanlægget og skal kunne drives i samdrift med dette, samt Saltum Fjernvarmes øvrige produktionsanlæg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42511110
45000000
09331100
71321200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Saltum

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprise for etablering af luft til vand varmepumpeanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 3-4 virksomheder på delentreprisen. Såfremt flere end 3-4 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3-4 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniskekapacitet (III.1.3). Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option for udskiftning af alle solpaneler og ledninger i jord for Saltum Fjernvarmes eksisterende solvarmeanlæg.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene, samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

Ansøgere kan tilgå ESPD via udbudsplatformen iBinder på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bbuipzjkny

For at tilgå materialet skal ansøgere oprette sig som bruger på iBinder, eller anvende egen eksisterende brugerkonto.

Vejledning i udfyldelse og indsendelse af ESPD findes i fanebladene på iBinder.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøgers virksomhed oprettet indenfor de seneste 3 år, skal ansøger som minimum kunne anfører et årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Er ansøgers virksomhed oprettet indenfor de seneste 3 år, er det et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i alle afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i forhold til den udbudte leverance. Bygherre vil i den forbindelse vurdere det positivt jo mere sammenlignelige referencer ansøgeren har i forhold til den udbudte leverance, som den er beskrevet i udbudsmaterialet. For hver reference anføres tidspunkt for arbejdets udførelse, bygherre for opgaven, anlægssum for ansøgers arbejde, samt en kortfattet beskrivelse af opgaven. Referencer kan beskrives i detaljer på selvstændigt bilag til ESPD. Men i så fald skal referencens titel fremgå af ESPD Del IV med tydelig henvisning til bilaget.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført, mindst 1 opgave, der kan sammenlignes med arbejdet, der udbydes i denne bekendtgørelse dvs. varmepumpeanlæg som totalentreprenør med udeluft som energikilde til fjernvarmeproduktion.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger. Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture), skal alle deltagere aflevere særskilt udfyldt ESPD.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Se udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Se udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet håndteres elektronisk via udbudsplatformen iBinder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019