Roba - 255487-2020

03/06/2020    S106

Srednjoafrička Republika-Bangui: Nabava dvaju (2) terenskih oklopnih vozila

2020/S 106-255487

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska Unija, Training Mission in Central African Republic (EUTM-CAR)
Poštanska adresa: Camp MOANA, avenue Oumar, M'Bongo, M'Poko
Mjesto: Bangui (airoport)
NUTS kod: 00 Not specified
Država: Srednjoafrička Republika
Osoba za kontakt: J8 Procurement officer of European Union Training Mission in Central African republic (EUTM-CAR)
E-pošta: eutm.j8chief@eutmrca.eu
Telefon: +223 72431580
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava dvaju (2) terenskih oklopnih vozila

Referentni broj: 0608 /EUTM-RCA/J8
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34113200 Terenska vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava dvaju (2) terenskih oklopnih vozila s pogonom na sva 4 kotača, s pet sjedala (uključujući vozača) i upravljačem na lijevoj strani. Mora se osigurati održavanje vozila u Banguiju.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Vozila treba isporučiti na: Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA. Mora se osigurati održavanje vozila u Banguiju. Mora se smatrati okruženjem visoke razine prijetnje.

II.2.4)Opis nabave:

EUTM-CAR želi kupiti dva terenska oklopna vozila. (Više je pojedinosti dostupno u tehničkim specifikacijama).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

EUTM RCA neće pružiti pratnju ili pomoć za prijevoz vozila u Bangui. Mora se osigurati održavanje vozila u Banguiju.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vozila treba isporučiti u EUTM-RCA na: Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA.

Mora se osigurati održavanje vozila u Banguiju.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/07/2020
Lokalno vrijeme: 17:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Francuski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/08/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

EUTM-RCA, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA. Mora se osigurati održavanje vozila u Banguiju.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svakog ponuditelja može zastupati samo jedna osoba, čije se ime mora proslijediti e-poštom na eutm.j8contract@eutmrca.eu najkasnije do 17. srpnja 2020. Otvaranje će se ponuda možda morati odgoditi u kratkom roku, u slučaju nepredviđenih događaja u prostorijama EUTM-a na planirani datum za otvaranje ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vozila treba isporučiti u EUTM-RCA na: Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA.

Mora se smatrati okruženjem visoke razine prijetnje. Mora se osigurati održavanje vozila u Banguiju.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Belgian Courts
Poštanska adresa: Place Poelaert 1
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Special Committee
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat, DGA 4 Projects and Financing, Athena Unit
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22815012
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/05/2020