Tjenesteydelser - 255877-2019

03/06/2019    S105    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

2019/S 105-255877

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Danmarks Statistik
17150413
Sejreøgade 11
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Peter Sandager
Telefon: +45 20614914
E-mail: pms@dst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dst.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af konsulentbistand til fastsættelse af dansk baseline for verdensmål

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79400000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danmarks Statistik forventer ultimo juni 2019 at udbyde en kontrakt om konsulentbistand til fastsættelse af dansk ”baseline” for verdensmål. Opgaven omfatter i hovedtræk fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen – kaldet ”baseline” - indenfor de overordnede 17 globale verdensmål. De supplerende indikatorer skal belyse målsætningen om en bæredygtig samfundsudvikling ud fra et dansk perspektiv. Opgaven som udbydes vil herefter blive omtalt under arbejdstitlen: ”Dansk baseline for Verdensmålene”.

Fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen skal ske med en omfattende medvirken og inddragelse af civilsamfundsorganisationer f.eks. NGO'er, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter mv. Det bliver leverandørens opgave sikre den bredest mulige involvering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det forventes at blive en central målsætning og succesparameter for projektet og en opgave for leverandøren, at der skabes en bred offentlig debat og en bevidsthed hos brede kredse i befolkningen om verdensmålene generelt. Det forventes, at denne debat skal være landsdækkende, hvilket forventes primært at ske gennem afholdelse af workshops og anden form for dialog med de forskellige parter. Resultatet af denne inddragende proces vil være formulering af supplerende indikatorer for en bæredygtig samfundsudvikling i Danmark, der samtidig løfter levevilkårene for den dårligst stillede del af befolkningen. Leverandøren skal udarbejde én afsluttende rapport, der for hvert af de 17 verdensmål giver forslag til supplerende indikatorer, der er relevante og målbare.

Det er Danmarks Statistiks klare forventning, at den udbudte kontrakt vil indeholde en forpligtelse til at levere rapporten senest den 31.12.2019. Det forventes endvidere, at leverandøren forpligtes til at varetage den grafiske udformning af rapporten samt trykningen af rapporten, som forventes at skulle leveres ultimo januar 2020/ primo februar 2020.

Danmarks Statistik forventer, at leverandøren vil være et konsortium bestående af en hovedleverandør og relevante underleverandører med specifikke kompetencer indenfor de forskellige verdensmål.

Det skal bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en overordnet orientering om det kommende udbud. Forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen og det samlede udbudsmateriale.

Organiseringen:

Det forventes, at leverandøren skal indgå i en projektorganisation, hvori leverandøren bliver forpligtet til løbende at redegøre for status og fremdrift overfor styregruppen.

Danmarks Statistik vil indgå i projektorganisationen samt stille faglig viden og kapacitet til rådighed for leverandøren. Omfanget heraf vil fremgå af udbudsmaterialet.

Leverandøren forventes endvidere at stille med et projektteam, som via lignende opgaver eller på anden måde kan dokumentere kendskab til opgavens indhold og proces, herunder kendskab og indsigt i de forskellige fagområder som verdensmålene omfatter. Der kan være tale om flere projektteams til behandling af de forskellige verdensmål.

I den udstrækning leverandøren ikke selv har konkrete erfaringer og/eller kompetencer på de områder, som opgaven forudsætter, kan der indgås samarbejdsaftaler med andre interessenter, der kan repræsentere særlig viden mv.

Baggrund:

Den 25.9.2015 besluttede FNs generalforsamling, at medlemslandene skal forpligte sig på at realisere en bæredygtig samfundsudvikling, hvor levevilkårene for de 40 pct. dårligst stillede i verdens lande skal forbedres, samtidig med at dette skal ske på en bæredygtig måde. Der blev derfor fastsat 17 verdensmål også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne.

Med FNs beslutning er alle FNs medlemslande forpligtet til at realisere FNs verdensmål senest i 2030. Med det formål at følge udviklingen løbende, er medlemslandene her ud over forpligtet til at gennemføre løbende opgørelser af udviklingen i de enkelte medlemslande. Opgørelserne skal ske med rapportering om status for de 232 indikatorer, som FN har vedtaget, og som udmønter målsætningerne indenfor hver af de 17 målsætninger. Herudover er medlemslandene forpligtet til at udarbejde nationale handlingsplaner for, hvordan medlemslandene kan leve op til målsætningerne. Det er videre besluttet, at indikatorerne og de nationale handlingsplaner skal gennemgås og eventuelt revideres i 2020 og i 2025. I 2020 forventes det derfor også, at der skal ske en revision af den danske nationale handlingsplan.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/07/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Danmarks Statistik har siden 2018 opgjort den danske status på udviklingen i relation til de 17 verdensmål, de 169 delmål og de 232 indikatorer, som er besluttet af FN. Opgørelsen revideres årligt og rapporteringen udbygges løbende i takt med, at Danmarks Statistik får datamæssige muligheder herfor. Rapporteringen vil ske årligt frem til 2030.

Danmarks Statistik har på hjemmesiden https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg et særligt site, hvoraf status for Danmark som nation kan aflæses.

I efteråret 2018 iværksatte 2030 Netværket et pilotprojekt, som skulle adressere særlige danske udfordringer set i forhold til realisering af de 17 verdensmål. Pilotprojektet vedrørte verdensmål 11 om bæredygtig byudvikling. Der blev i denne forbindelse udarbejdet en rapport med forslag til supplerende indikatorer, der beskriver væsentlige udfordringer i Danmarks for realisering af en bæredygtig byudvikling. Rapporten findes på dette link: https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf

Rapporten er også vedlagt i det elektroniske udbudssystem.

Det vil ikke være et krav, at slutrapporten følger samme skabelon som pilotprojektet, og rapporten nævnes i denne forbindelse alene med det formål at orientere om de aktiviteter, der allerede er gennemført, således at potentielle tilbudsgivere så vidt muligt har samme grundlag for at afgive tilbud. Det forventes, at leverandøren vil få metodefrihed både med hensyn til gennemførelse af processen og med hensyn til rapporteringen, men det forventes, at kravspecifikationen vil indeholde form- og indholdskrav til slutrapporten.

De 17 verdensmål er generelle, og alle lande har forpligtet sig på at igangsætte aktiviteter, der har til formål at realisere disse mål senest i 2030. Verdens lande er imidlertid meget forskellige fra land til land, og udfordringerne med at realisere verdensmålene er derfor også meget forskellige – særligt hvis det bredere perspektiv for verdensmålene – ”Leaving no one behind” tages i betragtning.

De 17 verdensmål er:

1) Afskaf fattigdom;

2) Stop sult;

3) Sundhed og trivsel;

4) Kvalitetsuddannelse;

5) Ligestilling mellem kønnene;

6) Rent vand og sanitet;

7) Bæredygtig energi;

8) Anstændige jobs og økonomisk vækst;

9) Industri, innovation og infrastruktur;

10) Mindre ulighed;

11) Bæredygtige byer og lokalsamfund;

12) Ansvarligt forbrug og produktion;

13) Klima indsats;

14) Livet i havet;

15) Livet på land;

16) Fred, retfærdighed og stærke institutioner;

17) Partnerskaber for handling.

De 17 verdensmål kan grupperes i de såkaldte 5 P’er:

Partnership – Mål 17 (partnerskaber for handling)

Peace – Mål 16 (fred)

People – Mål 1 (afskaf fattigdom), mål 2 (stop sult), mål 3 (sundhed og trivsel), mål 4 (kvalitetsuddannelse), mål 5 (ligestilling mellem kønnene)

Planet – Mål 6 (rent vand og sanitet), mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion), mål 13 (klimaindsats), mål 14 (livet i havet), mål 15 (livet på land)

Prosperity – Mål 7 (bæredygtig energi), mål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 9 (industri/brancher, innovation og infrastruktur), mål 10 (mindre ulighed), mål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund)

Markedsdialog:

Danmarks Statistik har gennemført en markedsdialog forud for denne annoncering med Rambøll, Advise og PWC. Referater vedlægges i det elektroniske udbudssystem.

Folkemødet 2019:

Danmarks Statistik vil sammen med 2030-panelet præsentere baselineprojektet i Verdensmålenes telt på Folkemødet på Bornholm, juni 2019. I denne forbindelse vil der blive afholdt en workshop om supplerende indikatorer. Output fra denne workshop forventes at blive vedlagt det samlede udbudsmateriale. Baselineprojektet vil også blive præsenteret i ”Faktaboksen” på Folkemødet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019