Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 256123-2020

03/06/2020    S106

Hrvatska-Zagreb: Spektralni analizator

2020/S 106-256123

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606013
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020623
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme - komplet 2, ponovljeni otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, Grupa 1, 2 i 9

Referentni broj: 006V-PMF/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433300 Spektralni analizator
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava znanstvene opreme Komplet 2, koji se sastoji od tri (3) grupe predmeta nabave:

Grupa 1. - 3He

Grupa 2. - LIBS komplet

Grupa 9. - LHe/LN2 kriostat

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, više grupa predmeta nabave ili za sve grupe predmeta nabave.

Za svaku grupu predmeta nabave podnosi se zasebna ponuda sukladno točki 6.1. Dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava broj grupa za koje se može odabrati isti ponuditelj.

Za svaku grupu predmeta nabave Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu u svojstvu Ponuditelja ili člana Zajednice ponuditelja.

Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupe predmeta nabave 1, 2 i 9) koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupe predmeta nabave 1, 2 i 9) Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 562 388.89 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. - 3He

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
24111300 Helij
24111200 Rijetki plinovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 1. 3He. Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupu predmeta nabave 1) koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupu predmeta nabave 1) Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Izotopska čistoća plina / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 341 165.19 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. - LIBS komplet

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
38433300 Spektralni analizator
33114000 Spektroskopski uređaji
42122160 Rashladne crpke
38434000 Analizatori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2.Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 2. LIBS komplet Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupu predmeta nabave 2) koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupu predmeta nabave 2) Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 624 948.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 9. - LHe/LN2 kriostat

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
42943000 Termostatske kupke i dodaci
42943210 Uronjivi termostati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2.Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 9. LHe/LN2 kriostat Količine predmeta nabave navedene su u Prilogu II. Troškovnik (za grupu predmeta nabave 9) koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu II. (Troškovnik za grupu predmeta nabave 9) Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 32 454.28 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao i tehničku i stručnu sposobnost za grupu predmeta nabave za koju podnosi ponudu.

Gospodarski subjekt mora, za grupu 1, 2 i 9 predmeta nabave, za koju podnosi svoju ponudu, dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i Prijedlogom Ugovora koji čini njen pripadajući Prilog I.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/05/2020