Tjenesteydelser - 257142-2019

03/06/2019    S105    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aarhus: Hotel — møde- og konferencetjenester

2019/S 105-257142

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Universitet
41826614
8000
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Schmidt
Telefon: +45 93508957
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.au.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/480
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/480
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale på supplerende Konferencesteder

Sagsnr.: 2019-152-000352
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55120000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag (herefter samlet benævnt Rammeaftalen) er at indgå en supplerende rammeaftale på konferencesteder der kan benyttes på lige fod med Statens rammeaftale på konferencefaciliteter. Rammeaftalen har særligt fokus på at sikre egnede faciliteter til afholdelse af særligt større kurser og konferencer i Aarhus C (delaftale 1 og 2) og omkringliggende kommuner (delaftale 3), men også muligheden for at afholde mindre møder, kurser og konferencer.

Tilbudsgiver kan alene byde på én delaftale med det samme konferencested.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Større konferencesteder i Aarhus (inklusiv overnatning)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55120000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Universitet (AU) har med udbuddet til hensigt at gøre det muligt at finde egnede faciliteter i forbindelse med afholdelse af særligt større kurser og konferencer i Aarhus C.

Rammeaftalen er et supplement til Statens (SI’s) konferenceaftale, som AU ikke finder tilstrækkelig dækkende i forhold til AU’s behov for større konferencesteder.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 333 333.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 40
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Større konferencesteder i Aarhus (eksklusiv overnatning)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55120000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Universitet (AU) har med udbuddet til hensigt at gøre det muligt at finde egnede faciliteter i forbindelse med afholdelse af særligt større kurser og konferencer i Aarhus C.

Rammeaftalen er et supplement til Statens (SI’s) konferenceaftale, som AU ikke finder tilstrækkelig dækkende i forhold til AU’s behov for større konferencesteder.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 666 666.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 40
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Konferencesteder i udvalgte kommuner med kapacitet til minimum 80 konferencedeltagere

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55120000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Jylland og det østlige Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Universitet (AU) har med udbuddet til hensigt at gøre det muligt at finde egnede faciliteter i forbindelse med afholdelse af særligt større kurser og konferencer i Aarhus og omkringliggende kommuner.

Rammeaftalen er et supplement til Statens (SI’s) konferenceaftale, som AU ikke finder tilstrækkelig dækkende i forhold til AU’s behov for større konferencesteder.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 40
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Formålet med nærværende udbud er, som beskrevet tidligere at indgå en række supplerende rammeaftaler på konferencesteder. Det er med udgangspunkt i dette formål, at de nedenfor beskrevne tildelings-, under- og delkriterier er valgt og den indbyrdes vægtning fastsat. Evalueringen foregår delaftale for delaftale. Der gennemføres i 3 separate forløb (ét pr. delaftale), der munder ud i 3 tildelingsbeslutninger. Tilbuddene vil blive vurderet af såvel en faglig arbejdsgruppe som en udbudsjuridisk kompetent medarbejder. Tilbudsfasen skal føre til, at de(n) Tilbudsgiver(e), der har de(t) tilbud, der er i bedst overensstemmelse med tildelingskriteriet tildeles Rammeaftalen. Tildeling af Rammeaftalen vil ske på grundlag af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” baseret på bedste forhold mellem pris og kvalitet, med dertil angivet underkriterier og delkriterier.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 23/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019