Tjenesteydelser - 257926-2023

Submission deadline has been amended by:  318864-2023
28/04/2023    S84

Danmark-København: Finansielle tjenester og forsikringstjenester

2023/S 084-257926

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Worm-Marquardtsen
E-mail: hewo@dr.dk
Telefon: +45 28549318
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29964274-7ea0-40d9-94b8-17fbbfde7a92/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29964274-7ea0-40d9-94b8-17fbbfde7a92/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29964274-7ea0-40d9-94b8-17fbbfde7a92/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af daglige bankforretninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører EU-udbud af DR's daglige bankforretninger. Til håndtering af DR’s midler er det nødvendigt for DR at have en bank. Bankforbindelsen vil primært have kontakt med DR’s Økonomi Service Center og Koncernøkonomi, som begge er placeret i DR Byen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til punkt II. 1.4) ovenfor

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for at forlænge kontrakten kan i 24 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på tilbud på firmahægtede kreditkort, mulighed for veksling af valuta tæt på DR Byen og/eller DR Aarhus

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter. Der er endvidere allerede lavet en opdeling af kontrakten i forhold den daglige kontanthåndtering. Det vurderes ikke muligt eller hensigtsmæssigt, at opdele kontrakten i yderlige delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige formåen vurderes på baggrund af Tilbudsgivers oplysninger i ESPD’et.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der sker ingen udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der sker ingen udvælgelse på baggrund af teknisk og faglig kapacitet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have fInanstilsynets tilladelse til at drive bankvirksomhed. En kopi fra Finanstilsynets internetside, der viser, at tilbudsgiver opfylder dette, er tilstrækkeligt.

Tilbudsgiver skal have en gyldig almindelig erhvervsansvarsforsikring. Dermed menes ikke en ansvarsforsikring, der dækker finansiel rådgivning, men blot den almindelige erhvervsansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar tilbudsgiver kan ifalde for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af virksomheden.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der refereres til kontraktgrundlaget i forhold til betaling og faktureringsbetingelser. Kontrakten indeholder

arbejdsklausul og krav til CSR.

Bemærk, krav 1.1 i bilag 2 vedr. krav om dokumentation fra mindst et af de internationale anerkendte kreditvurderingsbureauer.

Bemærk, at der ved tilbudsafgivelse skal udfyldes tro og loveerklæring omkring russiske leverandører

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

elektronisk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afleveres på dansk, og den endelige kontrakt vil blive indgået på dansk. Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for tilbudsgivers opfyldelse af DR’s krav

til egnethed. Det er ikke nødvendigt at underskrive ESPD’et, men DR har

ikke mulighed for at fjerne feltet. DR’s formular til ESPD’et findes i DR’s elektroniske udbudsportal og udfyldes

ligeledes i DR’s elektroniske udbudsportal. Hvis Tilbudsgiver – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være Tilbudsteamets samlede egnethed, der vurderes.

DR er forpligtet til at udelukke Tilbudsgivere mod hvem, der er afsagt endelig dom vedr. et eller flere af de forhold, som er nævnt i udbudsloven § 135, stk. 1 og 2. DR er endvidere forpligtet til at udelukke Tilbudsgivere, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder på 100.000 kr. eller derover, jf. udbudsloven § 135, stk. 3, medmindre en af betingelserne i stk. 4 er opfyldt. Såfremt DR kan påvise, at Tilbudsgiver er omfattet af udbudsloven § 136, er DR forpligtet til at udelukke den pågældende Tilbudsgiver. DR har derudover valgt, at Tilbudsgiver bliver udelukket, hvis Tilbudsgiver er omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde: § 137, stk. 1, nr. 1 – Tilsidesat gældende forpligtelser i forhold til CSR, § 137, stk. 1, nr. 2 – Insolvensbehandling.

Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den Tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til Tilbudsgivers personlige forhold samt teknisk formåen

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20

kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget

af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort.

20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.

2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2023