Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugal-Lisabon: Pružanje usluga osposobljavanja za istražitelje nezgoda

2018/S 114-258473

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praca Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT17 Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
Osoba za kontakt: Anna Bizzozero
E-pošta: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://emsa.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga osposobljavanja za istražitelje nezgoda

Referentni broj: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80531200 Usluge tehničke izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ugovora osmišljavanje i isporuka osposobljavanja vezanih za istraživanje morskih nezgoda i razvijanje relevantnog materijala za osposobljavanje, uključujući prezentacije, vježbe, primjene slučajeva i prateće bilješke. Tečajevi su podijeljeni na 2 grupe koje će rezultirati odvojenim okvirnim ugovorima o uslugama od kojih će svaki imati sljedeći predmet:

— Grupa 1: tečaj temeljnih vještina za istražitelje nezgoda,

— Grupa 2: napredni tečaj za istražitelje nezgoda.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 292 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tečaj temeljnih vještina za istražitelje nezgoda

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80510000 Usluge specijalističke izobrazbe
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
80531200 Usluge tehničke izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

12 osposobljavanja koja će se obavljati u EMSA-i ili u državi članici EU-a/EGP-a i u 8 država koje nisu članice EU-a/EGP-a.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je nabave identificirati odgovarajuće predavače koji će:

— pomagati treneru/ima EMSA-e na temelju točaka navedenih u točki 2.1.1. Točan angažman dogovorit će se između trenera EMSA-e i izvoditelja radova najmanje 3 tjedna prije datuma planiranog osposobljavanja. Moduli u kojima izvoditelj treba pružiti pomoć u isporuci trenera EMSA-e bit će procijenjeni na ukupno 11 sati,

— razviti sadržaj, povezane praktične vježbe/studije slučaja (za provođenje u učionici) i isporučiti module po nacrtu tečaja na temelju točaka navedenih u točki 2.1.2. za procijenjeni ukupan broj od 24 sata. Izvoditelj treba pripremiti odgovarajući materijal za osposobljavanje prije prvog predavanja i ažurirati ga između sljedećih predavanja ako je potrebno na temelju povratnih informacija sudionika o postizanju ciljeva tečaja, kako je definirano u točki 2.1.2. i u suradnji s trenerom EMSA-e. Izvoditelj bi trebao promovirati visoki stupanj aktivnog sudjelovanja svih sudionika na tečaju i, u tom pogledu, navedene vježbe/studije slučaja trebaju se održavati u učionici sa sudionicima podijeljenima u grupe.

Štoviše, prateća dokumentacija mora sadržavati sveobuhvatne naputke za vježbu koji će se podijeliti sudionicima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 128 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

napredni tečaj za istražitelje nezgoda.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80531200 Usluge tehničke izobrazbe
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
80510000 Usluge specijalističke izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

12 osposobljavanja koja će se obavljati u EMSA-i ili u državi članici EU-a/EGP-a i u 4 države koje nisu članice EU-a/EGP-a.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je nabave identificirati odgovarajuće predavače koji će:

— pomagati treneru/ima EMSA-e na temelju točaka navedenih u točki 2.2.1. Točan angažman raspravit će se između trenera EMSA-e i izvoditelja radova najmanje 3 tjedna prije datuma planiranog osposobljavanja. Moduli u kojima izvoditelj treba pružiti pomoć u isporuci trenera EMSA-e bit će procijenjeni na ukupno 6 sati,

— razviti sadržaj, povezane praktične vježbe/studije slučaja (za provođenje u učionici) i isporučiti module po nacrtu tečaja na temelju točaka navedenih u točki 2.2.2. za procijenjeni ukupan broj od 29 sati. Izvoditelj treba pripremiti odgovarajući materijal za osposobljavanje prije prvog predavanja i ažurirati ga između sljedećih predavanja ako je potrebno na temelju povratnih informacija sudionika o postizanju ciljeva tečaja, kako je definirano u točki 2.2.2. i u suradnji s trenerom EMSA-e. Izvoditelj bi trebao promovirati visoki stupanj aktivnog sudjelovanja svih sudionika na tečaju i, u tom pogledu, navedene vježbe/studije slučaja trebaju se održavati u učionici sa sudionicima podijeljenima u grupe.

Štoviše, prateća dokumentacija mora sadržavati sveobuhvatne naputke za vježbu koji će se podijeliti sudionicima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 164 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/07/2018
Lokalno vrijeme: 20:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/12/2018
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/07/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

U uredu Europske agencije za pomorsku sigurnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal, u 11:00 (prema SEV/srednjoeuropskom ljetnom vremenu), odnosno 10:00 (prema vremenu u Lisabonu).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ako želite prisustvovati otvaranju ponuda, molimo da o tome podnesete zahtjev (najmanje 5 kalendarskih dana prije datuma otvaranja ponuda) na sljedeću adresu e-pošte: OPEN142018@emsa.europa.eu s naznakom imena osobe koja će prisustvovati otvaranju ponuda i naziva ponuditelja kojeg zastupa.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luzembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/06/2018