Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 259118-2021

21/05/2021    S98

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 098-259118

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Alicja Christiansen
E-mail: alchri@hofor.dk
Telefon: +45 27953826
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem

Sagsnr.: 24.02-03369
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

HOFOR udbyder en samlet entreprisekontrakt vedrørende levering af vandmålere og fjernaflæsningssystem til HOFORs forsyningsområde inden for det geografiske område af Herlev Kommune og Rødovre Kommune. Kontrakten omfatter levering af 9 910 fjernaflæselige vandmålere samt levering, etablering, opsætning og hosting/supportering af et tilhørende netværk.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
38421100 Vandmålere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Herlev/Rødovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

HOFOR udbyder en samlet entreprisekontrakt vedrørende levering af vandmålere og fjernaflæsningssystem til HOFORs forsyningsområde inden for det geografiske område af Herlev Kommune og Rødovre Kommune. Kontrakten omfatter levering af 9 910 fjernaflæselige vandmålere samt levering, etablering, opsætning og hosting/supportering af et tilhørende netværk. De bydende gøres opmærksomme på, at kontrakten omfatter blandede ydelser inden for bygge-anlæg, varer og it-tjenesteydelser (herunder løbende serviceydelser), hvor tilbudsgiver skal kunne tilbyde alle de efterspurgte ydelser i én samlet entreprise. Netværket udbydes opdelt i hhv. et "back-bone" netværk og en "supplerende pakke". HOFORs aftag af den supplerende pakke kan variere med (-100) pct. - (+200) pct. af den enkelte varelinje, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1.1.2. HOFOR forbeholder sig retten til i 15 år fra kontraktens indgåelse – på aftalens betingelser – løbende at anskaffe vandmålere og netværkskomponenter til de i tilbudslistens oplyste og indeksede priser, jf. nærmere beskrivelse af HOFORs aftageret under udbudsbetingelsernes pkt. 1.3.1.

Der er tale om et udbud med forhandling, hvor tilbudsgiver skal prækvalificeres for at komme i betragtning til entrepriseopgaven.

Af udbudsmaterialet fremgår kontraktudkast, udkast til tilbudsgivers tilbudsliste samt tekniske bilag og øvrige bilag til ansøgernes / tilbudsgivernes information og udfyldelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Innovation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Den supplerende netværks pakke / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Datagrundlaget / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og Support / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 074-189736
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

HOFOR forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud.

HOFOR forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere inviteres til individuel forhandling efter gennemgang af det første modtagne tilbud. HOFOR forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

HOFOR forbeholder sig ret til at gøre brug af tilbudsgivernes tidligere tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb, hvis dette viser sig nødvendigt. Tilbudsgiver er således ikke frigjort fra sine tidligere tilbud ved deltagelse i forhandlingerne.

Som angivet ovenfor kan tilbudsgiver ikke være sikker på at få lejlighed til at afgive et revideret tilbud, hvorfor HOFOR opfordrer tilbudsgiverne til at sikre, at deres første tilbud er komplette og konditionsmæssige.

De bydende gøres opmærksomme på, at der i forbindelse med tilbudsafgivelsen og den efterfølgende kvalitetsevaluering af tilbudte vandmålere gennemføres fysiske test, jf. nærmere procedurebeskrivelse i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2021