Tjenesteydelser - 260119-2019

04/06/2019    S106    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Odense: Smedearbejder

2019/S 106-260119

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
VandCenter Syd A/S
17414003
Vandværksvej 7
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Sanne Mathiasen
Telefon: +45 41760485
E-mail: sams@cowi.com
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3ad9a62c-2811-4b48-9414-1996d37bae16/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3ad9a62c-2811-4b48-9414-1996d37bae16/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3ad9a62c-2811-4b48-9414-1996d37bae16/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3ad9a62c-2811-4b48-9414-1996d37bae16/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af smedeentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af smedeentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42996000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VandCenter Syd A/S har planlagt en opgradering af det mekaniske og elektriske udstyr i forbehandlingsbygningen på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense, Danmark.

For at identificere og udvælge det bedst mulige udstyr til forbehandlingsbygningen ønsker VandCenter Syd A/S at udbyde og indkøbe hovedudstyr i et antal separate leverancekontrakter og derefter at lade udstyret montere i en separat smedeentreprise, som også omfatter design af de mekaniske installationer baseret på det aktuelle udstyr fra leverancekontrakterne samt leverance og installation af supplerende udstyr.

Ved siden af leverancekontrakterne udbyder VandCenter Syd A/S også eltavler og elinstallationsarbejder i separate udbud.

Nærværende udbud omfatter således smedeentreprisen, som blandt andet indeholder følgende:

- Udarbejdelse af projektering for det samlede maskin-/smedeentreprise,

- Installation af 5 stk. indløbsriste med fordelerspjæld,

- Installation af 2 stk. ristegodsvaskepressere,

- Installation af 2 stk. sandvaskere,

- Installation af 6 stk. ristegodstransportører,

- Installation af 2 stk. containere til ristegods,

- Installation af 2 stk. containere til sand,

- Udskiftning af gearmotorer, kanaloverdækning, sandfangsblæsere, dose-ringspumper,

- Etablering af rejektvandspumpestation,

- Ombygning af sand- og fedtpumpestation,

- Renovering af kørebroer på sandfang og udskiftning af luftrør,

- m.v.

For en nærmere beskrivelse af indholdet af nærværende udbud samt kravene hertil henvises til Arbejdsbeskrivelsen. Herudover henvises til NLM 94 inkl. tilføjelser og afvigelser samt Kontraktformen for en nærmere beskrivelse af de kontraktuelle forhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af udstyr / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen (referencer), som beskrevet i afsnit 2.2.1, Ad 4, i Udbudsbetingelserne. Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

VandCenter Syd vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

- Erfaringer med montage ift. det aktuelle udstyr,

- Erfaringer med at udføre arbejder på renseanlæg, der er i drift,

- Erfaringer med projektering af mekanisk forrensningsanlæg på renseanlæg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Soliditetsgrad, defineret som: Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:

- Beskrivelse af ansøgers erfaringer med montagearbejde med spildevand på renseanlæg indenfor de seneste 5 år, regnet fra datoen for færdiggørelsen af arbejdet indeholdt i kontrakten,

- Beskrivelse af ansøgers erfaringer med projektering, herunder 3D projektering, på renseanlæg indenfor de seneste 5 år, regnet fra datoen for færdiggørelsen af arbejdet indeholdt i kontrakten.

Begge typer af referencer skal indeholde:

- En beskrivelse af kontrakten,

- Dato for færdiggørelse af arbejdet,

- Kontraktsum, ekskl. moms, i DKK,

- Navn på kunde, inkl. kontaktoplysninger på kunden.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Minimum 3 referencer på montagearbejde med spildevand på renseanlæg, og

- Minimum 3 referencer på projektering, herunder 3D projektering, på renseanlæg.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2019