Tjenesteydelser - 261188-2019

05/06/2019    S107    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed

2019/S 107-261188

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Haraldsgade 53
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Anders Larsen
E-mail: alars@mst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/471
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Metodeafprøvning til aldersbestemmelse af kronvildt under danske forhold samt metodeudvikling til kameraovervågning af kronvildts demografiske udvikling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen er i forbindelse med et kommende EU-udbud i gang med at afdække markedet for stationære video- og kamerateknologier (vildtkameraer), og dertilhørende software, til demografisk overvågning af den levende bestand af kronvildt. Formålet er, at udvikle metoder og anvendelige forsøgsopstillinger, som fremadrettet kan muliggøre direkte bestandsestimater ved at se på levende dyr (i modsætning til eksempelvis tandsnitsmetoden, der baseres på døde/nedlagte dyr). Miljøstyrelsen ønsker grundlæggende at udbyde et pilotforsøg på området.

Miljøstyrelsen ønsker tillige at få et indblik i markedet for verificering af aldersbestemmelse af kronhjorte med afsæt i aflejringer i den dentale cement i blivende tænder (årringe i tandsnit) fra døde dyr. Miljøstyrelsen ønsker grundlæggende at udbyde et forsøg, der skal verificere eller falsificere en hypotese om, at metoden som i dag anvendes i udlandet er anvendelig til aldersbestemmelse af hjorte på den frie vildtbane under danske forhold.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Miljøstyrelsen er i forbindelse med et kommende EU-udbud i gang med at afdække markedet for stationære video- og kamerateknologier (vildtkameraer), og dertilhørende software, til demografisk overvågning af den levende bestand af kronvildt. Formålet er, at udvikle metoder og anvendelige forsøgsopstillinger, som fremadrettet kan muliggøre direkte bestandsestimater ved at se på levende dyr (i modsætning til eksempelvis tandsnitsmetoden, der baseres på døde/nedlagte dyr). Miljøstyrelsen ønsker grundlæggende at udbyde et pilotforsøg på området.

Miljøstyrelsen ønsker tillige at få et indblik i markedet for verificering af aldersbestemmelse af kronhjorte med afsæt i aflejringer i den dentale cement i blivende tænder (årringe i tandsnit) fra døde dyr. Denne metode er kendt fra blandt andet Norge og Sverige. Miljøstyrelsen ønsker grundlæggende at udbyde et forsøg, der skal verificere eller falsificere en hypotese om, at metoden som i dag anvendes i udlandet er anvendelig til aldersbestemmelse af hjorte på den frie vildtbane under danske forhold.

Miljøstyrelsen anser umiddelbart, at der er så store synergier i mellem ovenstående opgaver og ønsker derfor at udbyde de 2 delprojekter som ét samlet projekt, med henblik på at opnå en omkostningseffektiv viden om demografisk overvågningen af kronvildtet.

Formålet med markedsdialogen er, at opnå en bedre viden om markedet, herunder vil bl.a. være følgende:

- Opnå et bedre kendskab til markedet,

- Blive præsenteret for Tilbudsgivers potentielle ydelser på området samt forslag til forsøgsdesign og praktisk gennemførelse,

- Blive præsenteret for Tilbudsgivers forslag til synergi i opgaverne, således at der opnås makimal viden om brug af vildtkameraer og kronvildts demografi baseret på tandsnit til den mindst mulige pris,

- Indgå dialog omkring følgende,

- Forventede omkostninger holdt op mod statistisk signifikans (fx hvor store samples vil det kræve for at kunne opnå et tilstrækkeligt sikkert estimat til at vurdere udviklingen i kronvildtets demografi i en vildt bestand, herunder tal for alder, køn, geografi etc.

- Potentialet i og praktiske metoder til at gennemføre internationale litteraturstudier m.v. relateret til vildtkameraer og demografisk overvågning af den levende bestand af kronvildt,

- Samlede omkostninger forbundet med demonstrationsforsøg og evt. senere systematisk overvågning af den levende bestand ved brug af fotofælder, computersoftware etc.,

- Potentialet i brug af automatisk billedgenkendelse til brug for automatisk overvågning,

- Potentiale til at overvåge andre arter end kronvildt, fx automatisk billedgenkendelse af invasive arter, herunder hvor længe skal kameraet være opsat for at kunne give et signifikant indblik i demografien for hjortevildt og andre dyr i et givent område.

Miljø- og Fødevareministeriet forventer i forbindelse med projektet, at indfange et antal kronhjorte til forsøgene, der mærkes, herunder med GPS. Denne indfangning og mærkning forventes ikke at blive en del af udbuddet, da ministeriet besidder denne kompetence in-house. Antallet af krondyr, der med fordel kan mærkes, forventes dog at indgå i dialogen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/08/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2019