Varer - 262010-2019

05/06/2019    S107

Danmark-Viborg: Varmevekslere

2019/S 107-262010

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Fjernvarme
CVR-nummer: 37344311
Postadresse: Håndværkervej 6
By: Viborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Nielsen
E-mail: jnie@niras.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.viborg-fjernvarme.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=varjwevtbw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=varjwevtbw
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af vekslere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42511100 Varmevekslere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører rammeaftale ang. levering af vekslere til Viborg Fjernvarme. Viborg Fjernvarme har de seneste par år tilbudt nuværende og kommende fjernvarmekunder i Viborg en komplet husinstallation, som afregnes via en månedlig leje. Viborg Fjernvarme ønsker nu at udvide denne ordning. Dette udbud omfatter således leverance af fjernvarmeunits over de næste 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Samlet forventes, at der skal installeres omkring 1 000 stk. fjernvarmeunits pr. år, og den vindende tilbudsgiver skal ved spidsbelastning kunne levere 30 stk. anlæg om ugen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører rammeaftale ang. levering af vekslere til Viborg Fjernvarme. Viborg Fjernvarme har de seneste par år tilbudt nuværende og kommende fjernvarmekunder i Viborg en komplet husinstallation, som afregnes via en månedlig leje. Viborg Fjernvarme ønsker nu at udvide denne ordning. Dette udbud omfatter således leverance af fjernvarmeunits over de næste 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Samlet forventes, at der skal installeres omkring 1 000 stk. fjernvarmeunits pr. år, og den vindende tilbudsgiver skal ved spidsbelastning kunne levere 30 stk. anlæg om ugen.

Formålet med udbuddet er, at Viborg Fjernvarme vil kunne levere effektive fjernvarmeunits, som vil kunne fremtidssikre fjernvarmen i Viborg. Både nye, men især også nuværende kunder ved Viborg Fjernvarme vil kunne leje fjernvarmeunitten. Fjernvarmeunits skal opfylde krav beskrevet i det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil ordregiver foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på, at referencerne viser:

- Erfaring med leverancer af mindst 30 anlæg om ugen,

- Erfaring med håndtering af kontrakter, hvor levering sker løbende og mængden fluktuerer,

- Erfaring med håndtering af rammeaftaler.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal oplyse, hvilke af følgende optioner, der vil være mulighed for at kunne levere:

- Levering af boosterpumpe for indbygning i unit,

- Mulighed for at stille en brugsvandscirkulationstemperatur på fremløb til cirkulation og aflæsning af retur-cirkulationstemperatur,

- Elektronisk styring af standby/omløbs-temperatur,

- Rørsæt til cirkulation,

- Levering af fjernvarmeunit til 16 lejemål af ca. 80 m2 med centralvarmeveksler, veksler og lade- / beholderkreds til brugsvand,

- Levering af fjernvarmeunit til 32 lejemål af ca. 80 m2 m. centralvarmeveksler, veksler og lade- / beholderkreds til brugsvand,

- Levering af direkte fjernvarmeunit med 32 kW brugsvandsveksler.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Prækvalificerede ansøgere vil samtidig med opfordring til at afgive tilbud blive bedt om at dokumentere oplysningerne afgivet vedr. udelukkelse og formåen, jf. udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- - Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Ansøger bedes angive op til 5 af sine mest betydelige sammenlignelige leverancer udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige forstås referencer fra levering af vekslere til beboelsesejendomme, én-familieshuse eller lignende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Ansøger skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer, hvor der er leveret minimum 30 anlæg.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Hvor intet andet er anført, gælder købelovens ansvarsregler samt regler om mangler og reklamationer for forbrugere, jf. købelovens § § 72-86.

Ved enhver mangel ved vekslerne yder leverandøren 5 års garanti, mens der ved mangler ved øvrige komponenter ydes to års garanti.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af rammeaftale skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019