Usluge - 263052-2018

20/06/2018    S116

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za nabavu usluga savjetovanja za upravljanje krizama

2018/S 116-263052

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Frontex — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Not specified
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3751
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Frontex — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
NUTS kod: PL911 Not specified
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://frontex.europa.eu/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za nabavu usluga savjetovanja za upravljanje krizama

Referentni broj: Frontex/OP/520/2018/MS/JL
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79430000 Usluge upravljanja kriznim situacijama
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg 4-godišnjeg okvirnog ugovora je pružanje 2 godišnje vježbe upravljanja kriznim situacijama (crisis management exercises - CME) koje uključuju komponentu komuniciranja u kriznim situacijama, 1 cjelovitu vježbu i 1 simulacijsku vježbu za unutarnje dionike, kao i osposobljavanje osoblja Frontexa i testiranje organizacijske spremnosti za krize. To uključuje i informativne sastanke sa zaposlenicima koji su uključeni u vježbe, tako da će se godišnja osposobljavanja timovima za upravljanje kriznim situacijama, uključujući pomoćno osoblje i godišnju sesiju podizanja svijesti osoblja Frontexa o upravljanju krizama, pravodobno dostaviti prije izvršenja vježbe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL911 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Frontex HQ, Warsaw, Poljska.

II.2.4)Opis nabave:

Opseg 4-godišnjeg okvirnog ugovora je pružanje 2 godišnje vježbe upravljanja kriznim situacijama (crisis management exercises - CME) koje uključuju komponentu komuniciranja u kriznim situacijama, 1 cjelovitu vježbu i 1 simulacijsku vježbu za unutarnje dionike, kao i osposobljavanje osoblja Frontexa i testiranje organizacijske spremnosti za krize. To uključuje i informativne sastanke sa zaposlenicima koji su uključeni u vježbe, tako da će se godišnja osposobljavanja timovima za upravljanje kriznim situacijama, uključujući pomoćno osoblje i godišnju sesiju podizanja svijesti osoblja Frontexa o upravljanju krizama, pravodobno dostaviti prije izvršenja vježbe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Moguće obnavljanje na još 2 godine. Obnavljanje će biti automatski primjenjivo, osim ako jedna strana (ugovaratelj ili Frontex) zaprimi službenu obavijest o suprotnom od druge strane najmanje 3 mjeseca prije završetka tekućeg trajanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

— Ponuditelj mora biti osnovan kao priznata pravna osoba i registriran u odgovarajućem strukovnom ili trgovačkom registru. Mora biti ovlašten za izvršavanje mogućeg ugovora u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države u kojoj ima poslovni nastan (ili, u slučaju konzorcija, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države vodećeg člana konzorcija). Dokaz je potrebno podnijeti u obliku potvrde upisa u strukovni ili poslovni registar ili potvrde o članstvu u određenoj organizaciji (obavezno u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan). Ako ponuditelj nije dužan upisati se ili mu to ne dopuštaju njegov statut ili pravni status, potrebno je dostaviti objašnjenje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/07/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Frontex HQ, Warsaw, Poljska.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Dobrodošli su predstavnici ponuditelja (najviše 1 osoba po ponuditelju). Obavijestite Frontex putem elektroničke pošte: procurement@frontex.europa.eu ako želite sudjelovati.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergruenewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/06/2018