Tjenesteydelser - 265564-2019

07/06/2019    S109

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 109-265564

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Danmarksgade 19
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Thorup Frederiksen
E-mail: loft@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/413
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/413
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovering af skole

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole - totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole som vil sætte sit tydelige spor på hele skolen, og danne en helt ny ramme for læring i tråd med skolens vision og pædagogiske praksis.

Skolens samlede bruttoareal inkl. Svømmehal og idrætshal er ca. 11 655 m2 og det område der skal moderniseres på ca. 6 740 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal. Ombygningen og modernisering skal bl.a. indeholde nye rummøbler, renovering af overflader, nye og renoverede toiletter, renovering af faglokaler og etablering af ventilationsanlæg mv.

Der er gennemført en grundig brugerproces med repræsentanter fra skolen som har resulteret i et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner udgangspunktet for den videre bearbejdning.

Gl. Lindholm skole vil være i drift under ombygningen og moderniseringen af skolen, hvorfor byggestyringen og byggeledelsen har stor betydning i dette projekt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Lindholm

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gl. Lindholm Skole er en 2-3 sporede folkeskole med ca. 630 elever hvor klassetrinene spænder fra 0.- 9. klasse. Udover de almindelige klasser er der specialklasserne I (Indlæringsvanskeligheder) med ca. 30 elever og L (Tilknytningsforstyrrede elever) med ca. 39 elever hvor der skal tages hensyn til meget forskellige behov. I alt er der ansat ca. 65 lærere og 30 personer i forbindelse med Skolefritidsordning (Herefter DUS).

Bygningerne på Gl. Lindholm Skole indeholder herudover, DUS for 0.-3. klasse med 3 underafdelinger, der hver har ca. 75 børn, Svømmehal, Gymnastikforeninger, fodboldklub og andre sportsaktiviteter.

Ved gennemførelse af totalrådgiverudbuddet ønsker Aalborg Kommune at finde en totalrådgiver, som kan forestå udarbejdelsen, gennemførelse og færdiggørelse af projektet til ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole. Totalrådgiveren skal udarbejde projektforslag og hovedprojekt på baggrund af det udarbejde dispositionsforslag som er en del af udbudsmaterialet. Herudover skal totalrådgiveren varetage projektering, brugerinvolvering, udbud i hovedentreprise og separat udbud på inventar, fagtilsyn og byggeledelse igennem hele byggeperioden.

Gl. Lindholm skole vil være i drift under hele udførelsesfasen, hvorfor byggestyringen og byggeledelsen har stor betydning i dette projekt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt max. 5 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder kravene i del III og har indsendt en udfyldt espd, European Standard Procurement Document.

Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud.

I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

A) en vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra referencerne jf. del. III.1.3).

Ved vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet, vil bygherren lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udbud af special leverancer, såsom inventar eller møbler.

b) I hvor høj grad referencerne er sammenlignelige med den udbudte opgave.

Med sammenlignelige projekter menes:

— Projekter hvor ansøger har været totalrådgiver på ombygning/renovering af skoler eller institutioner,

— Projekter hvor ansøgeren har varetaget byggeledelse på skoler eller institutionsbyggerier som har været i drift under byggeriet.

Der vil blive lagt vægt på både arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer.

Kriterierne a-b vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i del. III.1.2). Det vil blive vurderet om ansøgerens økonomiske kapacitet og stabilitet er optimal til den udbudte opgave.

Deltagerne i udbuddet vil blive udvalgt mellem de ansøgere, der har den tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt. Såfremt der modtages mere end 5 egnede ansøgninger, vil udvælgelsen af ansøgerne ske på baggrund af en vurdering af relevansen og kvaliteten af ansøgerens referencer inden for sammenlignelige projekter.

I den samlede vurdering vægter den Tekniske kapacitet højere end de Økonomiske oplysninger.

Ansøgningen skal afleveres digitalt på Tenderconnect.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Personlige forhold:

A. Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefon-nr., e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøger.

B. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere med angivelse af firmanavn, adresse, CVR-nr., samt navn på kontaktpersoner.

C. Ansøger må ikke befinde sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1 og 3 samt § 136.

D. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. A.-C krævede oplysninger vedlægges for alle konsortiedeltagere og roller i konsortiet skal angives. Ved tilbudsafgivelsen skal konsortiedeltagere påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

E. Egenerklæring med oplysning om hovedansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat og egenkapital. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra seneste regnskabsår.

F. I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske forhold ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.

G. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. E-F krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor omsætning, resultat og egenkapital anføres under »Finansielle nøgletal«. Hvis ansøgers regnskab er halvårlig (f.eks. 2017/2018) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives det sidste halvår (f.eks. 2018).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

H. Ansøger skal vedlægge referencer med beskrivelse af ansøgers — og evt. underrådgiveres — referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver/projekter udført/igangsat inden for de sidste 5 år.

Referencerne skal angive:

Kunde, projektets størrelse (areal og/eller værdi), rådgivningsopgavens størrelse (rådgivningsomfang og/eller honorar), beskrivelse af egne ydelser samt udførelsesperioden (status).

Ansøger opfordres til tydeligt at angive referencens sammenlignelighed med det udbudte under beskrivelsen af projektet.

Der må (samlet set) maksimum afleveres 5 referencer i alt for både hovedansøger og evt. underrådgivere, og såfremt der vedlægges flere referencer, vil alene de første 5 indgå i udvælgelsen. Der må maksimalt være 2 referencer fra evt. underrådgivere.

I. I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres tekniske forhold (referencer) ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse og honorarstørrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Dato«,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag, er ESPD gældende.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgningens form:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.tenderkonnect.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— Udfyldt ESPD fra ansøger og særskilte ESPD fra eventuelle underrådgivere, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Vejledning til brug af Tenderkonnect og den elektroniske ESPD findes på https://www.truelink.dk/truetender-vejledninger

Spørgsmål til prækvalifikation:

Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.tenderkonnect.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019