Tjenesteydelser - 265651-2019

07/06/2019    S109    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 109-265651

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
64942212
Nyropsgade 3
København
1602
Danmark
Kontaktperson: Lasse Søager
Telefon: +45 24471318
E-mail: JK6P@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af daginstitution - Øresundsvej 131

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med etablering af udvidelse af daginstitutionen F/S Rosa, der ligger på Øresundsvej 131, 2300 København S. Daginstitutionen skal, ved tilbygning, udvides med 6 grupper. Den eksisterende daginstitution skal være i fuld drift under udbygningen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71240000
71250000
71310000
71510000
71520000
71530000
71540000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Øresundsvej 131, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med etablering af udvidelse af daginstitutionen F/S Rosa, der ligger på Øresundsvej 131, 2300 København S. Daginstitutionen skal, ved tilbygning, udvides med 6 grupper. Den eksisterende daginstitution skal være i fuld drift under udbygningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og tidsplan / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 63
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter udført indenfor de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås referencer, hvor ansøger har ydet totalrådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som indeholder et eller flere af følgende elementer:

- Tilbygning til daginstitutioner,

- Gennemførelse af tilbygning til institutionsbyggeri i drift,

- Projekter af sammenlignelig størrelse som det udbudte, som er opført med CLT-elementer som bærende konstruktion.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring. Fremsendte referencer bør indeholde oplysninger om:

- Projektnavn,

- Bygherre,

- Sagens størrelse (areal),

- Entrepriseform og entreprisesum,

- En kort beskrivelse af referencen, herunder virksomhedens rolle på sagen.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer på hver højst 2 A4-sider. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

Det vægtes positivt, at:

- de vedlagte referencer overbevisende dokumenterer erfaringer med tilbygning til institutioner, hvor den eksisterende institution er i drift under byggeriets udførelse,

- de vedlagte referencer på en overbevisende måde illustrerer forståelse for det arkitektoniske samspil mellem tilbygning og eksisterende byggeri,

- de vedlagte referencer viser erfaring med CLT-elementer som bærende konstruktion,

- de vedlagte referencer arealmæssig har en sammenlignelig størrelse med det udbudte projekt.

Underkriteriet vurderes ud fra den samlede besvarelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

- Positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til pkt. 11.2.9 ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen "Udvidelse af daginstitution, Øresundsvej 131" og Byggeweb-udbudsnummeret TN TN099940A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrøren-de anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

TN-nummer til brug for tilbudsfasen vil blive oplyst til de inviterede i meddelelsesbrev ved prækvalifikati-onens afslutning. Den kontaktperson, som er oplyst, vil blive inviteret.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (ESPD’et tilgås på den projektspecifikke udbudsweb på byggeweb),

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevt prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2019