Tjenesteydelser - 268693-2019

10/06/2019    S110    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Slagelse: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 110-268693

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Ditte Horn Møller
Telefon: +45 29124304
E-mail: dittm@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241910&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241910&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning 'Den genskabte borg'

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune udbyder hermed, i samarbejde med Nationalmuseet, en totalrådgiverkontrakt om teknisk rådgivning og bistand til projektet ’Den genskabte borg’, som en del af Ny Trelleborg-projektet. Trelleborg er en hjørnesten i vores fælles historiske identitet – den mest spektakulære og bedst befæstede af de 5 ringborge, der er fundet i Danmark. Trelleborg er symbol på samlingen af det danske rige og central i vores allermest værdifulde kulturarv. Samtidig er Trelleborg vores lokale stolthed i Slagelse kommune. Det er vores store ønske og vision, at den mere end 1 000 år gamle vikingeborg nu skal genopstå for at de besøgende kan opleve vikingetiden og Kong Haralds Blåtands kongeborg i de autentiske omgivelser. Vi vil genopføre et udsnit af verdens første rekonstruerede vikingeborg af Trelleborg-typen, med tilhørende langhuse ud fra den nyeste arkæologiske og historiske forskning og viden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71240000
71310000
71318000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4200 Slagelse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning 'Den genskabte borg'

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisationsdiagram for Rådgivergruppens projektorganisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er for nøglepersoner / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse inkl. evt. skitse / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hver reference vil blive vurderet på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Graden af sammenlignelighed med nærværende opgave. (20%)

- Der lægges vægt på i hvilken grad opgaven i omfang og proces svarer til den udbudte opgave. (20%)

Referencens videnskabelige grundlag (80%),

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencerne giver et videnskabeligt retvisende billede med udgangspunkt i en eksperimentalarkæologisk tilgang, og med forbillede i bygningsværker fra vikingetid eller tidlig middelalder f.eks. kirker, slotte og borg eller lignende. (20%),

- Der lægges endvidere vægt på i hvilket omfang referencen afspejler omsætning af arkæologiske data til retvisende rekonstruktioner. (20%),

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler en vægt på autensitet i både udførelse og det færdige bygningsværk. (20%),

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler samarbejde med museer og styrelser omkring kulturelt byggeri. (20%).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rådgivere skal give pris på optioner i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Der er tale om byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med opførelse af de 5 langhuse. Optionerne kan af bygherre indkøbes enkeltvis, når finansiering opnås.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om denne opgave kan findes i udbudsmaterialet. Det skal her bemærkes, at prisen under pkt. II.2.5 'Tildelingskriterier' i nærværende bekendtgørelse inddeles i 2 delkriterier, nemlig: Samlet tilbudssum inkl. optioner, som vægter 35% i den samlede vurdering og den samlede vægtede timelønssats som vægter 10% i den samlede vurdering.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I forbindelse med nærværende udbud prækvalificeres op til 5 egnede rådgivere eller rådgiverteams til at afgive tilbud på opgaven.

For at kunne anses for egnet til at løse opgaven, så skal ansøgningen leve op til følgende:

- Ansøger skal kunne levere det antal sammenlignelige referencer, der bedes om i ESPD’et,

- Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring svarende mindst til det i udbudsbilag 1 anførte niveau,

- Ansøger er ikke omfattet af udelukkelsesgrunde under ESPD’ets del III med mindre ansøger har foretaget tilstrækkelige self-cleaning-aktiviteter.

Egnetheden for den enkelte rådgiver eller rådgiverteam vil blive vurderet med udgangspunkt i deres respektive tekniske og faglige formåen med udgangspunkt i de referencer, som er anført under punkt IV i ESPD’et. Rådgiverens generelle egnethed vurderes konkret ud fra de beskrevne referencer med tilhørende tegninger og billeder.

Såfremt der er mere end 5 egnede rådgivere eller rådgiverteams, som ansøger om prækvalifikation, så vil ordregiver udvælge dem, der ud fra nedenstående udvælgelseskriterier vurderes at være bedst egnede.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarsforsikring i overensstemmelse med kontraktudkastet i udbudsbilag 1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erhvervsansvarsforsikring, som mindst svarer til det i udbudsbilag 1 anførte niveau. dvs.:

- Forsikringssum på tingskade på minimum 12 500 000 DKK,

- Forsikringssum på personskade på minimum 2 500 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egnetheden for den enkelte rådgiver eller rådgiverteam vil blive vurderet med udgangspunkt i deres respektive tekniske og faglige formåen med udgangspunkt i de referencer, som er anført under punkt IV i ESPD’et. Rådgiverens generelle egnethed vurderes konkret ud fra de beskrevne referencer med tilhørende tegninger og billeder.

Såfremt der er mere end 5 egnede rådgivere eller rådgiverteams, som ansøger om prækvalifikation, så vil ordregiver udvælge dem, der ud fra nedenstående udvælgelseskriterier vurderes at være bedst egnede.

Hver reference vil blive vurderet på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Graden af sammenlignelighed med nærværende opgave. (20%)

- Der lægges vægt på i hvilken grad opgaven i omfang og proces svarer til den udbudte opgave. (20%)

Referencens videnskabelige grundlag (80%),

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencerne giver et videnskabeligt retvisende billede med udgangspunkt i en eksperimentalarkæologisk tilgang, og med forbillede i bygningsværker fra vikingetid eller tidlig middelalder f.eks. kirker, slotte og borg eller lignende. (20%),

- Der lægges endvidere vægt på i hvilket omfang referencen afspejler omsætning af arkæologiske data til retvisende rekonstruktioner. (20%),

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler en vægt på autensitet i både udførelse og det færdige bygningsværk. (20%),

- Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler samarbejde med museer og styrelser omkring kulturelt byggeri. (20%).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal anføres 3 referencer fra sammenlignelige opgaver af en alder på højst 10 år. Der må ikke anføres mere end 3 referencer. Mindst én af referencerne skal angå en rekonstruktion eller restaurering fra vikingetid eller tidlig middelalder opført indenfor de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se udbudsbetingelser for yderligere oplysninger om opgaven.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019