Usluge - 269857-2020

Submission deadline has been amended by:  343061-2020
10/06/2020    S111

Hrvatska-Zagreb: Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

2020/S 111-269857

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Biljana Polić
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391868

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.fzoeu.hr

Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0021515
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge voditelja projekta na projektu sanacije Jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-8/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71541000 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge voditelja projekta nad projektiranjem, izvođenjem radova, te ishođenjem dozvola na projektu sanacije jame Sovjak, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača te nad provedbom nadzora građenja nad istim.Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— Razvoj i praćenje Plana provedbe Projekta;

— Upravljanje projektom gradnje (vođenje Projekta);

— Upravljanje rizicima;

— Koordinacija trećih strana;

— Administrativno i tehničko upravljanje Projektom;

— Podrška za izradu izvještaja Naručitelja u sklopu Projekta prema nadležnim tijelima;

— Podrška tijekom revizije i/ili kontrola.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 857 760.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71541000 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Lokacija jame „Sovjak“ - Jama „Sovjak” nalazi se na katastarskoj čestici 4457 k.o. Viškovo koja je u vlasništvu Općine Viškovo. Akt

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge voditelja projekta nad projektiranjem, izvođenjem radova, te ishođenjem dozvola na projektu sanacije jame Sovjak, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača te nad provedbom nadzora građenja nad istim.Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— Razvoj i praćenje Plana provedbe Projekta;

— Upravljanje projektom gradnje (vođenje Projekta);

— Upravljanje rizicima;

— Koordinacija trećih strana;

— Administrativno i tehničko upravljanje Projektom;

— Podrška za izradu izvještaja Naručitelja u sklopu Projekta prema nadležnim tijelima;

— Podrška tijekom revizije i/ili kontrola.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1 / Ponder: 40 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2 / Ponder: 20 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 40 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 857 760.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 57
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. (OPKK 2014.–2020.).

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako bi dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

– ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eESPD obrazac – popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

U slučaju provjere informacija navedenih u eESPD obrascu, naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta ove točke dokumentacije o nabavi:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ovog poglavlja.

Odredbe ove točke odnose se na podugovaratelje i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno točki 7.8. Knjige 1.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/07/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 8 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/07/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište Naručitelja, FZOEU Radnička c.80, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/06/2020