Usluge - 273598-2017

15/07/2017    S134

Španjolska-Alicante: Usluge čišćenja, gospodarenje otpadom, posebne obrade i vrtlarenje

2017/S 134-273598

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante (Alicante)
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2620
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge čišćenja, gospodarenje otpadom, posebne obrade i vrtlarenje

Referentni broj: AO/008/17.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90919200 Usluge čišćenja ureda
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u ovom pozivu na nadmetanje podijeljene su na sljedeće usluge:

— cjelovito unutarnje i vanjsko čišćenje zgrada (pročelja) i sportskih igrališta,

— gospodarenje otpadom, uključujući održavanje i vođenje ekoparka,

— održavanje jedinica za higijenske proizvode za žene i jedinica za odlaganje oštrih predmeta te odlaganje povjerljivih dokumenata,

— dezinfekcija i suzbijanje štetočina,

— prevencija legionele u sustavima navodnjavanja,

— održavanje unutarnjih i vanjskih vrtova te zelenih površina uz zgrade EUIPO-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 240 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Ovim pozivom na nadmetanje obuhvaćene su usluge za zgrade koje koristi EUIPO u Alicanteu (Španjolska). Njima je obuhvaćeno unutarnje i vanjsko čišćenje, čišćenje sportskih igrališta na kampusu, održavanje i rad ekoparka, provedba posebnih obrada te održavanje unutarnjih i vanjskih vrtova kao i zelenih površina uz sjedište.

Uslugama unutarnjeg čišćenja obuhvaćene su uredske prostorije, prostor za zajedničke usluge, tehničke prostorije, kuhinja i garaže te zamjena svog potrošnog materijala povezanog sa zdravljem, prikupljanje otpada i njegov prijevoz u ekopark. Vanjskim čišćenjem obuhvaćena su pročelja zgrada EUIPO-a i sportska igrališta.

Rad ekoparka obuhvaća prijevoz otpada koji vrše ovlašteni prijevoznici i njegovu isporuku u ovlaštene objekte za obradu/odlaganje. Uspješni ponuditelj ujedno mora provoditi radove održavanja instalacija ekoparka kako bi se u svim trenucima osigurala njihova sigurnost i higijena.

Posebnim obradama obuhvaćeni su dezinfekcija i suzbijanje štetočina te obrade koje su nužne za sprečavanje legionele u sustavima navodnjavanja. Nadalje, uspješni ponuditelj vrši nabavu i upravljanje za spremnike za otpad od ženske higijene i jedinice posebno namijenjene prikupljanju oštrog otpada (opasni ili posebni sanitarni otpad u grupi III) te je odgovoran za odlaganje povjerljivih dokumenata.

Uslugama održavanja za vrtove obuhvaćeni su sastavljanje i praćenje agronomskog plana, pripremni radovi (nadzor postojeće vegetacije, grmova i biljaka), održavanje (zalijevanje, košenje, podrezivanje, prozračivanje i vertikalno košenje, uklanjanje korova, nasipavanje šljunkom, ogrtanje, gnojenje, orezivanje, iskopavanje, čišćenje i ponovna sadnja), sustav navodnjavanja (održavanje, inspekcija, premještanje), prirodne unutarnje biljke i vanjski strojevi za sađenje (zalijevanje, čišćenje i orezivanje lišća, dodavanje tla, ponovna sadnja), održavanje umjetnih biljaka i fitosanitarna obrada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

posebno ovlaštenje kojim se omogućuje da gospodarski subjekt provodi ugovore ove vrste u državi u kojoj ima poslovni nastan ili dostavlja dokaz da on pripada posebnoj stručnoj organizaciji.

Posebice, ponuditelj mora dostaviti posebno ovlaštenje povezano s gospodarenjem otpadom i provođenjem obrada dezinfekcije i suzbijanja štetočina. Ako se ova usluga da u podizvođenje, mora se dostaviti ovlaštenje u ime podizvoditelja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/08/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/08/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u e-poštom (procurement@euipo.europa.eu) do 22.8.2017.

Cilj sesije otvaranja je samo provjera usklađenosti s formalnim zahtjevima za dostavu ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Posjet lokaciji/sastanak planiran je za 31.7.2017 (11:00) na adresi Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u e-poštom (procurement@euipo.europa.eu) do 28.7.2017.

Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburgo
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od dana na koji je predmetna strana primila obavijest ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana kad je saznala za dotične okolnosti.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/07/2017