Roba - 273635-2020

12/06/2020    S113

Hrvatska-Samobor: Vatrogasna vozila

2020/S 113-273635

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Samobor
Nacionalni registracijski broj: 33544271925
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 5
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lovorka Vlahović
E-pošta: lovorka.vlahovic@samobor.hr
Telefon: +385 13378121
Telefaks: +385 13378113
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.samobor.hr
Adresa profila kupca: www.samobor.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0021876
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava vatrogasnog vozila za javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora

Referentni broj: 5-VV-20-4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144210 Vatrogasna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je kupnja nove vatrogasne auto cisterna za gašenje požara zapremine minimalno 5500 litara vode + 500 litara pjenila uključivo opremu, obuka korisnika vozila i pripadajuće jamstvo sukladno minimalnim tehničkim karakteristikama navedenim u Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi, Tehničke karakteristike.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 520 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144210 Vatrogasna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Javna vatrogasna postrojba grada Samobora, Ul. Ivana Gundulića 41/a, HR-10430 Samobor.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kupnja nove vatrogasne auto cisterna za gašenje požara zapremine minimalno 5500 litara vode + 500 litara pjenila uključivo opremu, obuka korisnika vozila i pripadajuće jamstvo sukladno minimalnim tehničkim karakteristikama navedenim u Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi, Tehničke karakteristike.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina roka isporuke / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 520 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Način dokazivanja:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak ? (alfa): Opći navod za sve kriterije za odabir,, za gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu, za sve članove zajednice gospodarskih subjekta (ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata).

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt ne može dokazivati oslanjanjem na druge subjekte ili podugovaratelja.

Dostava ažuriranih popratnih dokumenata

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke provjeriti informacije navedene u eESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno ovom odlomku, naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 dana, računajući od dana slanja zahtjeva putem EOJN-a RH dostavi ažurirane popratne dokumente i to:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sastavni dio Dokumentacije o nabavi je prijedlog ugovora o javnoj nabavi kojeg ponuditelj prilaže kao dio svoje elektroničke ponude te kao takav predstavlja prihvat svih uvjeta za izvršenje ugovora.

Odabrani gospodarski subjekt je sukladno članku 4. stavku 4. ZJN 2016 obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN-a 2016.

Sukladno članku 218. ZJN-a 2016 Naručitelj u ovom postupku nabave određuje posebne uvjete za izvršenje ugovora kako slijedi:

1. Ponuditelj je dužan osigurati:

— uputstva za upotrebu vozila i nadogradnje, te uputstva za održavanje na hrvatskom jeziku,

— servisnu i jamstvenu knjižicu koje se moraju dostaviti naručitelju prilikom primopredaje vozila,

— zapisnik o izvršenoj kontroli mjerljivih tehničkih značajki vatrogasnih vozila (Zapisnik o prvom ispitivanju) i Uvjerenje o ispravnosti i podobnosti vozila, izdani od ovlaštene institucije koji se moraju dostaviti naručitelju najkasnije 48 sati prije primopredaje vozila.

2. Odabrani ponuditelj dužan je tijekom trajanja ugovora u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Naručitelja uvid u pojedine faze izrade vozila.

3. Prije ugradnje nosača opreme Isporučitelj je dužan dostaviti nacrt rasporeda nosača opreme u vozilu koji mora ovjeriti Naručitelj i ima ga pravo izmijeniti bez dodatnih troškova.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 01/10/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Grad Samobor, Trg kralja Tomislava br. 5., HR-10430 Samobor, soba za sastanke br. 316/1.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016 žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb na način propisan člankom 405. ZJN-a 2016. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U žalbenim postupcima pred Državnom komisijom žalba se može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17).

U slučaju da je izjavljena žalba, Naručitelj će postupiti u skladu s odredbama članaka 416. i 419. ZJN-a 2016.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/06/2020