Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 273882-2016

Prikaži smanjeni prikaz

06/08/2016    S151

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na zgradama za socijalne službe

2016/S 151-273882

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Martina Hanžek, Vlatka Vida Gazić
E-pošta: martina.hanzek@mspm.hrvlatka.vida-gazic@mspm.hr

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.mspm.hr/

Adresa profila kupca: http://www.mspm.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0017643

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Radovi na izgradnji zgrade Centra za socijalnu skrb Novi Marof.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Lokacija Centra za socijalnu skrb Novi Marof.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ugovor o javnim radovima na izgradnji zgrade Centra za socijalnu skrb Novi Marof.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45215200 Građevinski radovi na zgradama za socijalne službe

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točna količina predmeta nabave određena je u dijelu 9. Dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 200 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 300 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj će zadržati i naplatiti u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH),
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH),
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti garanciju banke na iznos od 200 000 HRK. Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH) trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora.
U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.
Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu od 200 000 HRK. Novčani polog uplaćuje se u korist računa HR1210010051863000160 s pozivom na model HR649725-47045-4-2016. Kod opisa plaćanja upisuje se naziv postupka javne nabave (Radovi na izgradnji zgrade Centra za socijalnu skrb Novi Marof). U slučaju uplate novčanog pologa, ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa.
S obzirom je obvezna elektronička dostava ponuda putem EOJN-a, traženo bankovno jamstvo koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici sukladno točki 5.2. podtočki (b) ove Dokumentacije za nadmetanje.
Javni naručitelj je obvezan sukladno članku 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude (garanciju banke/novčani polog) neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti i čuvati najmanje 4 godine od završetka postupka javne nabave.
b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 10 dana od dana obostranog potpisa ugovora o javnim radovima dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku garancije banke s naznakom najvišeg iznosa do 10 % vrijednosti ugovora, s rokom važenja ugovorenog roka izvođenja radova, plus 30 dana respira. Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju da ponuditelj ne izvrši sve obveze preuzete ugovorom odnosno u slučaju povrede preuzetih ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.
c) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj je obvezan prilikom primopredaje radova uručiti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke, s naznakom iznosa od 10 % vrijednosti Ugovora, s rokom važenja jamstvenog roka.
Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti će se u slučaju da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Jamstvo se vraća po proteku jamstvenog roka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Određeni u dijelu 6., točki 6.5. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Određeni u dijelu 6., točki 6.1. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja određeni u dijelu 3., točki 3.1. Dokumentacije za nadmetanje.
Pravna i poslovna sposobnost određeni su u dijelu 4., točki 4.1. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Obvezni razlozi isključenja određeni u dijelu 4., točki 4.2. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EV:4/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 1.9.2016 - 10:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
1.9.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 1.9.2016 - 10:00

Mjesto:

MSPM, Trg Nevenke Topalušić 1, ZG, kat 15.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno članku 146. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH) rok za izjavljivanje žalbe u otorenom postupku javne nabave male vrijednosti iznosi 5 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Sukladno stavku 2. članka 146. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH) žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku sukladno odredbama članaka 145. i 159. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH) Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, tel.: +385 14559930, faks: +385 14559933, e-pošta: dkom@dkom.hr Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Služba za javnu nabavu
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove objave:
4.8.2016