Tjenesteydelser - 274515-2015

Vis forkortet udgave

05/08/2015    S149

Luxembourg-Luxembourg: Forsikring af motorkøretøjer for Europa-Parlamentet

2015/S 149-274515

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-Bygningen, kontor 03G018
By: Luxembourg
Postnummer: 2929
Land: Luxembourg
Att: afdelingen for kontrakter og udbud
Mailadresse: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://europarl.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=885

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Forsikring af motorkøretøjer for Europa-Parlamentet.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser

NUTS-kode LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 200 000 og 340 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Forsikring af motorkøretøjer for Europa-Parlamentet (ansvarsforsikring, omfattende, mobilitet). Køretøjerne, der skal forsikres er hovedsageligt registreret i Luxembourg (ca. 60), nogle er registreret Bruxelles (ca. 5).
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

66510000 Forsikringstjenester

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Ca. 70 motorkøretøjer skal forsikres.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 200 000 og 340 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ingen.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Europa-Parlamentet har 30 kalenderdage til at betale det skyldige beløb. Betalinger anses for at være blevet foretaget på den dato, hvorpå Europa-Parlamentets konto debiteres (se detaljer i udkastet til rammekontrakten).
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Sammenslutninger af økonomiske aktører kan afgive bud hvis de fremlægger en bemyndigelse, der giver dem tilstrækkelig bemyndigelse til at forpligte den forsikringsgiver/de forsikringsgiverne, som de handler på vegne af. Dette kan være en enhed med eller uden juridisk personlighed: et konsortium, en privat aftale eller enhver anden passende form for samarbejde. Forud for kontraktunderskrivelse forbeholder Europa-Parlamentet sig ret til at kræve, at sammenslutningen, der tildeles kontrakten, antager en given retlig form, hvis dette er nødvendigt for tilfredsstillende udførelse af kontrakten (se udbudsmaterialet — administrative bestemmelser).
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet — administrative bestemmelser.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: positiv fortjenstmargin (bruttodriftsoverskud) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (se udbudsmaterialet — administrative bestemmelser).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: — årlig omsætning på mindst 60 000 EUR for forsikringsmæglere, der stammer fra forsikringsmægling på området for forsikring af motorkøretøjer, i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår
— årlig omsætning på mindst 250 000 EUR for forsikringsgivere, der stammer fra forsikringstjenester på området for forsikring af motorkøretøjer, i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
(Se udbudsmaterialet — administrative bestemmelser).
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Forsikringsgivere skal have mindst 3 års erfaring med tjenester på området for forsikring af motorkøretøjer, udført inden for de seneste 3 år (2012, 2013 og 2014).
— I tilfælde af bud indgivet af en forsikringsmægler, skal vedkommende have mindst 3 års erfaring med forsikringsmæglingstjenester på området for forsikring af motorkøretøjer, udført i løbet af de seneste 3 år (2012, 2013 and 2014).
— Tilbudsgiveren skal bevise, at vedkommende opfylder alle juridiske betingelser for at arbejde på forsikringsområdet. Dette krav vedrører, i givet fald, alle medlemmer af sammenslutningen samt underkontrahenter, hvis andel af kontrakten overstiger 20 %, så vel som forsikringsmægleren (se udbudsmaterialet — administrative bestemmelser).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Erfaringen skal som minimum omfatte mindst 1 reference til et omfang, der ligner denne kontrakts, dvs. en flåde på mindst 60 motorkøretøjer (se udbudsmaterialet — administrative bestemmelser).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
06B10/2015/M024.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.9.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 180 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 21.9.2015 - 10:00

Sted:

Europa-Parlamentet, plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-Bygningen, 2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Højst 1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af buddene. Kun tilbudsgivere, der har afgivet bud må være til stede ved åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
— Udbudsmaterialet kan downloades inden for 24 timer fra datoen for offentliggørelse af denne bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, fra internetadressen for adgang til information (punkt I.1 i udbudsbekendtgørelsen).
— Datoen angivet i punkt IV.3.4 er den sidste frist for afgivelse af bud.
— Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at udnytte muligheden for anvendelse af udbud med forhandling i artikel 134, stk. 1, litra f), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen til at betro den valgte tilbudsgiver nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med det oprindelige projekt i dette udbud.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, postboks 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Mailadresse: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.7.2015