Tjenesteydelser - 275342-2019

13/06/2019    S112    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Offentligt udbud 

Danmark-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening

2019/S 112-275342

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29 19 09 41
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann Steen Nikolajsen
E-mail: asj@rn.dk
Telefon: +45 97648550

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland

Sagsnr.: 2019-024338A
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udførelse af indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede ejendomme i Region Nordjylland.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland skal i henhold til Jordforureningsloven kortlægge arealer, hvor der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af tre (3) parallelle rammeaftaler, med tre (3) forskellige leverandører, om udarbejdelse af indledende undersøgelser.

Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser på de 3 rammeaftaler tilsammen pr. år vil udgøre mellem 150-225 indledende undersøgelser (lokaliteter), beregnet i forhold til Regionens nuværende budgetramme.

Antallet af lokaliteter afhænger af Regionens budgetter og de under udbuddet opnåede priser. Da budgettet for 2020 og frem endnu ikke er kendt, er der tale om en uforpligtende fremskrivning på baggrund af budgettet for 2019 på ca.10 000 000 DKK pr. år for de udbudte forureningsundersøgelser (inklusive udlæg og analyser).

Uanset ovenstående estimat indeholder udbuddet en udvidelse af rammen for træk på rammeaftalen, hvorefter ordregiver, udover ovenstående estimerede værdi, kan foretage yderligere indkøb på rammeaftalerne på op til 5 000 000 DKK pr. år. Den af Regionen fastsatte udvidelse er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi..

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 099-240104
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er konstateret fejl i udbudsmaterialet. Det er fundet nødvendigt at aflyse (annullere) udbuddet for at kunne rette fejlene.

Udbuddet vil blive offentliggjort på ny.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019