Usluge - 275567-2015

Prikaži smanjeni prikaz

05/08/2015    S149

Hrvatska-Varaždin: Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

2015/S 149-275567

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Petra Martak, Anita Strniščak
E-pošta: petra.martak@vzz.hranita.strniscak@vzz.hr
Telefon: +385 42390546
Telefaks: +385 42390543

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0027404

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Predmet nabave su usluge izrade Master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Izvršavanje usluge zahtijeva provođenje aktivnosti na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izrada Master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je definirana u Tehničkoj specifikaciji – Opis poslova i Troškovnikom koji su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 700 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam je isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja. Račune će naručitelj platiti u roku 30 dana uplatom na račun odabranog ponuditelja i to na sljedeći način:
I. Prvi od 4 računa u iznosu od 10 % ukupne ponuđene cijene odabrani ponuditelj će izdati nakon od strane naručitelja pisanog odobrenja „Početni izvještaj” sukladno Troškovniku (1. Početni izvještaj);
II. Drugi od 4 računa u iznosu od 30 % ukupne ponuđene cijene odabrani ponuditelj će izdati nakon od strane naručitelja pisanog odobrenja „Izvještaj o napretku” sukladno Troškovniku (2. Izvještaj o napretku);
III. Treći od 4 računa u iznosu od 30 % ukupne ponuđene cijene odabrani ponuditelj će izdati nakon od strane naručitelja pisanog odobrenja „Prometni modeli i analiza postojeće situacije” sukladno Troškovniku (3. Prometni model i analiza postojeće situacije);
IV. Četvrti od 4 računa u iznosu od 30 % ukupne ponuđene cijene odabrani ponuditelj će izdati nakon od strane naručitelja pisanog odobrenja „Prelimenarnog nacrta Master plana” i Završne verzija Master plana i Sažetka Master plana sukladno Troškovniku (4. Prelimenarni nacrt Master plana i 5. Završna verzija Master plana i Sažetak Master plana).
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje:
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, a prijedlog Izjave o nekažnjavanju sastavni je dio ove Dokumentacije kao Prilog III.
Naručitelj zadržava pravo tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke Dokumentacije od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke Dokumentacije Naručitelj može ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1.; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz ove točke Dokumentacije.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod podtočkom a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz podtočke a) ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz podtočke b) ovoga stavka.
Lažni podaci:
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj Dokumentaciji. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.
Težak profesionalni propust:
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način. Ponuditelj za ovaj razlog isključenja nije dužan dostaviti nikakav dokument. Težak profesionalni propust u smislu ove Dokumentacije za nadmetanje je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi s ostalim razlozima isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
Pravna i poslovna sposobnost:
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati pravnu i poslovnu sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ponuditelj mora dokazati da mu glavni račun u posljednjih 6 mjeseci od dana slanja poziva za javno nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske nije bio blokiran duže od 7 dana neprekidno te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokrića na računu, a čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izvršio predmet nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o obavljenim uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora najmanje sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Navod o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u izvršenje ugovora, neovisno o tome pripadaju li oni ponuditelj.
Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršavanje ugovora imati na raspolaganju minimalno:
a) 1 voditelj tima/prometni planer, minimalno 10 godina radnog iskustva na relevantnim projektima iz područja prometnog planiranja;
b) 1 urbanist/arhitekt/građevinski inženjer, minimalno 10 godina radnog iskustva u struci;
c) 1 stručnjak organizacije javnoga prijevoza, minimalno 5 godina radnog iskustva rada na projektima i/ili poslovima u javnom prijevozu;
d) 1 prometni inženjer, minimalno 10 godina radnog iskustva u području tehnologije prometa i transporta;
e) 1 prometni inženjer, minimalno 5 godina radnog iskustva na projektima iz područja prikupljanja podataka prometne ponude i potražnje;
f) 1 stručnjak za prometno modeliranje, minimalno 10 godina radnog iskustva na relevantnim projektima izrade četvero stupanjskog (four-step) multimodalnog modela prometnih tokova u prikladnim ekspertnim softverskim rješenjima u sklopu masterplanova na makro razini;
g) 1 ekonomist, minimalno 10 godina radnog iskustva na projektima i/ili poslovima ekonomske struke u području prometa;
h) 1 stručnjak za marketing, minimalno 10 godina radnog iskustva na projektima i/ili poslovima marketinga;
i) 1 stručnjak za zaštitu okoliša, minimalno 10 godina radnog iskustva na projektima/poslovima zaštite i pripremi strateških studija utjecaja na okoliš za prometne projekte.
Obrazovne i stručne kvalifikacije osoba odgovornih za pružanje usluga:
Dokaz o obrazovanju se podnosi u obliku neovjerenih preslika diploma, svjedodžbi, certifikata, uvjerenja ili drugih službenih dokumenata kojima se nedvojbeno dokazuje da svaki pojedini stručnjak posjeduje tražene kvalifikacije. Dokaz o radnom iskustvu i drugim uvjetima svih stručnjaka dokazuje se životopisom (npr. „Europass” format) na maksimalno 6 strana A4 formata i potvrdom poslodavca da svaki pojedini stručnjak posjeduje tražene kvalifikacije i iskustvo na traženim uslugama, s navodom o urednom izvršenju usluga. Dokazi o obrazovanju se podnose u obliku neovjerenih preslika diploma, svjedodžbi, certifikata, uvjerenja ili drugih službenih dokumenata kojima se nedvojbeno dokazuje da svaki pojedini stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju jednog ugovora dovoljno je da je njegova vrijednost u visini procijenjene vrijednosti nabave ili ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju više ugovora zbroj vrijednosti svih ugovora mora biti u visini procijenjene vrijednosti nabave. Dokaz se dostavlja u obliku izjave s popisom osoba koje će sudjelovati u izvršenju ugovora, a istim ponuditelj dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje predmetnih usluga, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, uz odgovarajući dokaz da ponuditelj može raspolagati osobama koje kod njega nisu zaposlene. Izjava mora sadržavati najmanje ime i prezime stručnjaka te poziciju u timu. Definirana je u tablici točke 4.3.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
02/04-2015/13
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.9.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.9.2015 - 10:00

Mjesto:

Varaždinska županija, Franjevački trg 7, HR-42000 Varaždin.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Strukturni i Kohezijski fondovi EU-a u sklopu programa 2007.–2013.
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Sadržaj žalbe propisan je člankom 159. Zakona o javnoj nabavi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
31.7.2015