Usluge - 276213-2019

14/06/2019    S113    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Podrška Europskoj komisiji i državama članicama u praćenju, izvješćivanju, verifikaciji i akreditaciji sustava EU-a za trgovanje emisijama u 2020. i 2021.

2019/S 113-276213

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Climate Action
Poštanska adresa: CLIMA A.4 — Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent BU-24 00/061
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: clima-tenders@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4964
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška Europskoj komisiji i državama članicama u praćenju, izvješćivanju, verifikaciji i akreditaciji sustava EU-a za trgovanje emisijama u 2020. i 2021.

Referentni broj: CLIMA.C.2/SER/2019/0006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je pružiti podršku Komisiji i državama članicama u provedbi usklađenog i isplativog praćenja, izvješćivanja, verifikacije i akreditacije sustava EU-a za trgovanje emisijama u 2020. i 2021. uključujući:

— utvrđivanjem i prijedlozima za ažuriranja u predlošcima, smjernicama i alatima koje je osigurala Komisija kao podrška Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/2067 (Uredba o praćenju i izvješćivanju sustava EU-a za trgovanje emisijama) te Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 (Uredba o akreditaciji i verifikaciji sustava EU-a za trgovanje emisijama), ponajprije u vezi s ažuriranjem faze 4 sustava EU-a za trgovanje emisijama,

— podrškom tajništva u pogledu funkcioniranja Foruma o sukladnosti sustava EU-a za trgovanje emisijama u 2020. i 2021., jačanjem učinkovite platforme osigurane za raspravu i suradnju između nadležnih tijela i Komisije te promicanjem praćenja, izvješćivanja, verifikacije i akreditacije sustava EU-a za trgovanje emisijama koji dobro funkcionira,

— pružanjem podrške u pogledu ad hoc tehničkih upita.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Extra muros.

II.2.4)Opis nabave:

Jedinstveni ugovor na 26 mjeseci.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 26
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Pogledajte dokumentaciju o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Pogledajte dokumentaciju o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/08/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/08/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGIJA. Room 00/36

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponudi (troškovi im neće biti nadoknađeni). Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: clima-tenders@ec.europa.eu

U suprotnom javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorijama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

U skladu s Prilogom I., člankom 11. stavkom 1. točkama (e) i (f) Financijske uredbe br. 2018/1046 od 18.7.2018., tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora javni će naručitelj moći upotrijebiti pregovarački postupak za dodatne usluge (bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju) za nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova povjerenih gospodarskom subjektu kojem je isti javni naručitelj dodijelio izvorni ugovor, pod uvjetom da su te usluge ili radovi u skladu s izvornim projektom za koji je dodijeljen izvorni ugovor nakon objave obavijesti o nadmetanju, podložno uvjetima navedenima u Prilogu I., članku 11. stavku 4.

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj pod naslovom I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Primjedbe u vezi s postupkom sklapanja ugovora možete dostaviti javnom naručitelju iz točke I.1).

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti u postupanju, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja rok za ulaganje žalbe niti se ne otvara novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Žalbu možete uložiti tijelu iz točke VI.4.1) u roku od 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/06/2019