Roba - 276255-2018

28/06/2018    S122    Vijeće Europske unije - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Nabava komponenata infrastrukture javnog ključa (PKI) i pružanje povezanih usluga

2018/S 122-276255

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, Secrétariat général
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2800262

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3541
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava komponenata infrastrukture javnog ključa (PKI) i pružanje povezanih usluga

Referentni broj: UCA-PRQ 17/079
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48732000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Glavno tajništvo Vijeća Europske unije (General Secretariat of the Council - GSC) pokreće postupak nabave i ugradnje komponenti infrastrukture javnog ključa (public key infrastructure - PKI) za IT mreže GSC-a, kao i za pružanje povezanih održavanja, podrške, stručnih usluga i osposobljavanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

„Standardne“ komponente GSC PKI-a temeljene na već uvedenim tehnologijama

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50312600
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
II.2.4)Opis nabave:

Nabava „standardnih“ komponenti GSC PKI-a temeljenih na već uvedenim tehnologijama kako bi se osigurao kontinuitet održavanja i proširenja postojećih infrastruktura PKI-a, s obzirom na njihovu kritičnu prirodu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta / Ponder: 50
Kriterij troška - Naziv: Trošak / Ponder: 50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

8 mogućih obnavljanja, svako od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

„Nove“ komponente PKI-a

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50312600
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
II.2.4)Opis nabave:

Nabava „novih“ komponenti PKI-a za otvoreno traženje tehnologija za segmente tržišta osim „standardnih“ komponenti GSC PKI-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta / Ponder: 100
Kriterij troška - Naziv: Trošak / Ponder: 0
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

8 mogućih obnavljanja, svako od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti odjeljak IV.3.b) točku (i) uputa za nadmetanje ovog poziva na nadmetanje.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Vidjeti odjeljak IV.3.b) točku (i) uputa za nadmetanje ovog poziva na nadmetanje.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti odjeljak IV.3.b) točku (ii) uputa za nadmetanje ovog poziva na nadmetanje.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Vidjeti odjeljak IV.3.b) točku (ii) uputa za nadmetanje ovog poziva na nadmetanje.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/08/2018
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Vijeće Europske unije, General Secretariat, Rue de la Loi 175, 1048 Brussels, Belgija.

(Napominjemo da pristup parkirnim mjestima Vijeća ne može biti omogućen. Isto tako napominjemo da otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u prostorima Vijeća na planirani datum otvaranja ponuda.)

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 1 predstavnik po ponudi. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najkasnije do petka 27.7.2018. na: tendering@consilium.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi. Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, Secrétariat général, DGA 4 — Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262

Internetska adresa: https://tendering.consilium.europa.eu/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2018