Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 276918-2021

02/06/2021    S105

Danmark-Vejle: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2021/S 105-276918

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53601973-a10a-4cdc-ad77-a9a8b68c9d51/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53601973-a10a-4cdc-ad77-a9a8b68c9d51/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53601973-a10a-4cdc-ad77-a9a8b68c9d51/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53601973-a10a-4cdc-ad77-a9a8b68c9d51/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Transport og behandling af kildesorteret madaffald

Sagsnr.: 88.00.00-G01-20-21
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud på transport og behandling af kildesorteret madaffald i Vejle Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513800 Behandling af slam
90513300 Affaldsforbrænding
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører transport og behandling af kildesorteret madaffald for ordregiver.

Kildesorteret madaffald indsamles hos borgere og kommunale institutioner i Vejle Kommune via Vejle Kommunes indsamlingsordning. Brugerne udsorterer madaffald i grønne plastposer, hvorefter det opbevares i en affaldsbeholder, der tømmes én gang ugentligt eller hver 14 dag. Madaffald omlastes på genbrugsterminalen i Vejle. Leverandøren af ’Transport og behandling af kildesorteret madaffald’ skal på genbrugsterminalen i Vejle afhente containere indeholdende grønne poser med kildesorteret madaffald, samt behandle afhentede kildesorterede madaffald. Leverandøren skal stille førnævnte containere til rådighed for ordregiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisk materiale i rejekten / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af biopulpen / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Efterbehandling af rejekten / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 4 X 6 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Leverandøren skal underskrive sikkerhedsstillelse på 25 % af den årlige kontraktværdi. Sikkerhedsstillelsen skal være en anfordringsgaranti, der kan hæves af ordregiver uden rettergang. Sikkerhedsstillelsen skal stilles af en af ordregiver anerkendt bank eller andet af ordregiver anerkendt penge- eller kautionsforsikringsinstitut.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte årsregnskaber.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte årsregnskaber.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive mindst én sammenlignelig reference, der er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristen. Med sammenlignelige referencer menes kontrakter eller rammeaftaler på transport og behandling af kildesorteret organisk madaffald, for ordregivende myndigheder eller offentligt ejede selskaber.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal samlet set, have en årlig behandlingsmængde på minimum 7 000 tons kildesorteret madaffald.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

— Underskrevet sikkerhedsstillelse på 25 % af kontraktens årlige værdi

— Dokumentation for behandlingsanlæggets miljøgodkendelse eller tilsvarende national myndighedsgodkendelse

— Kopi af registreringsattester på anvendte køretøjer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Vejle

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021