Tjenesteydelser - 285179-2015

Vis forkortet udgave

13/08/2015    S155

Italien-Parma: Indkøb af dokumentlevering

2015/S 155-285179

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Postadresse: via Carlo Magno 1A
By: Parma PR
Postnummer: 43126
Land: Italien
Mailadresse: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1029

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indkøb af dokumentlevering.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 8: FoU-tjenesteydelser
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 580 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
— Levering af en bred vifte af offentliggjorte dokumenter, navnlig på videnskabelige områder (videnskabelige, tekniske og medicinske emner) og nogle få vedrørende juridiske/it-mæssige/forvaltningsmæssige spørgsmål. Dokumenterne kunne være: artikler (fra en bred vifte af akademiske tidsskrifter, inklusive scannede dokumenter fra kilder, som kun eksisterer i trykt form) og enkeltkapitler i publiceret litteratur; artikler og enkeltkapitler fra sjældne udgivere, grå litteratur, såsom videnskabelige og tekniske rapporter; tvister; afhandlinger; Bibra toksicitetsprofiler, ISO-, UN-ISO-, UNI-EN-ISO-dokumenter. Dokumenterne skal leveres i elektronisk format, idet pdf er det foretrukne format.
— Udbydelse af en webbaseret grænseflade (hostet på leverandørens server), hvor EFSA's videnskabelige personale (250 personer eller derunder) kan få adgang til, ved hjælp af en personlig profil, at gennemse leverandørens bibliografiske database (forbundet til forlagenes websteder og databaser) og bestille artikler.
— Et højt kundeserviceniveau, der kan bistå EFSA med administrative og tekniske spørgsmål.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Maksimumsbudgettet, som EFSA har til rådighed, er 500 000 EUR til indkøb af dokumenter og 80 000 EUR til udgifter til webbaserede grænseflader og årlig vedligeholdelse/ændringer.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i del 2 i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i del 2 i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Som angivet i del 2 i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
»OC/EFSA/AMU-library/2015/01 — Indkøb af dokumentlevering«.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.9.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver må deltage som observatør.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.
Ud over de tilbudsgivere, der er etableret i lande, der er valgbare i overensstemmelse med den generelle vejledning for EFSA's indkøb, der er til rådighed på EFSA's websted, er dette udbud også åbent, uden at det vil skabe præcedens eller forpligte i fremtiden, for tilbudsgivere fra følgende lande: Canada og USA. Det bør bemærkes ved anvendelsen af reglerne for adgang til markedet, at det er det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, som skal tages i betragtning. For så vidt angår en fysisk person er det den stat, hvor vedkommende har sin bopæl (artikel 172 i gennemførelsesbestemmelserne).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.8.2015