Bygge og anlæg - 285333-2020

Submission deadline has been amended by:  291182-2020
19/06/2020    S118

Danmark-Gistrup: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2020/S 118-285333

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyt Aalborg Universitetshospital
Postadresse: Hospitalsbyen 1
By: Gistrup
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital. E941 Patientkald, hjertestopalarm og bedside terminal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 1 fagentreprise af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Levering og montering af svagstrømstekniske installationer samt patientkald, hjertestopalarm samt bedside terminaler..

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fagentreprisen består af levering og montering af svagstrømstekniske installationer samt patientkald, hjertestopalarm samt bedside terminaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsbetingelserne i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

ESPD

Bemærk: fødselsdato og fødested i afsnit B del II udfyldes ikke.

Iht. udbudsbetingelserne i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

- I henhold til AB-92 med tilføjelser og præciseringer, som fremgår med udbudsmaterialet.

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

- Er ansøger en sammenslutning eller et konsortium hæfter deltagerne solidarisk.

Andre særlige vilkår:

- Entreprisen er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge.

- Entreprisen er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri. Yderligere specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/09/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbud skal afleveres elektronisk og oploades til udbudsportalen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

— Udbuddet udbydes gennem udbudsportal

— Der lukkes for afleveringsmulighed efter ovenstående tidspunkt

— Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud

— Offentliggørelse af evalueringsresultatet vil ligeledes ske på iBinder.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen Ibinder.

Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmaterialet sker via flg. links:

- E941 - https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uzgafkdpsg

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretning om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på: http://www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces.

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland

Mia Rosengaard Hansen

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Tlf.: +45 20221092

E-mail: mia.hansen@rn.dk

Ved spørgsmål til anvendelse af iBinder, kontakt da iBinder Support på tlf. 70 20 32 14 eller support@iBinder.dk

Der afholdes besigtigelses- og orienteringsmøde om projektet og de udbudte entrepriser.

Mødet afholdes på adr. Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup.

Tidspunkt og tilmelding vil blive fordelt til de bydende i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
By: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2020