Roba - 285997-2016

18/08/2016    S158

Italija-Ispra: Veliko vozilo hitne pomoći za tim podrške za intervencije na licu mjesta

2016/S 158-285997

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Joint Research Centre (JRC)
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Mjesto: Ispra VA
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels
E-pošta: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1605
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Veliko vozilo hitne pomoći za tim podrške za intervencije na licu mjesta

Referentni broj: JRC/IPR/2016/R.I.4/5015/OC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144210 Vatrogasna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava potpuno opremljenog vatrogasnog vozila za tim podrške za intervencije na licu mjesta, pružanje osposobljavanja u području svakodnevne uporabe i održavanja te pružanje jamstva i potpunog održavanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ispra VA, Italija.

II.2.4)Opis nabave:

U skladu s informacijama dostupnim na internetskoj adresi iz odjeljka I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 54
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

U skladu s informacijama dostupnim na internetskoj adresi iz odjeljka I.3.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

U skladu s informacijama dostupnim na internetskoj adresi iz odjeljka I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

U skladu s informacijama dostupnim na internetskoj adresi iz odjeljka I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/09/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2016
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Europska komisija, Joint Research Centre, reception building, first floor, room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 2 ovlaštena predstavnika svakog ponuditelja mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Zahtjev mora biti poslan na jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu najmanje 3 radna dana prije otvaranja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

U skladu s informacijama dostupnim na internetskoj adresi iz odjeljka I.3.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U skladu s informacijama dostupnim na internetskoj adresi iz odjeljka I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/08/2016