Varer - 286386-2020

19/06/2020    S118

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 118-286386

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: tah@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fødevarer og engangsartikler (genudbud)

Sagsnr.: 09.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer og engangsartikler til store og mellemstore køkkener. Udbuddet er et genudbud af den tidligere udbudte rammeaftale 09.01 Fødevarer og Engangsartikler.

Mindre køkkener vil også kunne anvende aftalen i det omfang, de kan opfylde minimumskøbet. Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er en frivillig aftale. Dette indebærer, at det er frivilligt for SKI’s kunder, jf. bilag A, om de vil anvende rammeaftalen. De har således som udgangspunkt en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen. Dog forpligter kunderne sig i forbindelse med tildeling af leveringkontrakter til et minimumsaftag på 50 % af kundens forventede aftag i leveringskontraktens varighed.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er udformet på en måde, der sikrer, at kunderne får et bredt sortiment, et sortiment som afspejler sæsonen, en høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed. Rammeaftalen er således tiltænkt at dække hele eller størstedelen af de aktuelle kunders behov for fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage ved at indeholde et sortiment bestående af 4 405 konventionelle og økologiske varer inden for følgende hovedproduktgrupper:

- Mejeri

- Brød og kager

- Fisk

- Kød og pålæg

- Frugt

- Grøntsager

- Frugt og grønt (frost)

- Snitgrønt og -frugt

- Færdigretter

- Kolonial

- Kaffe og te

- Drikkevarer

- Engangsartikler og fødevareemballage.

Ønsket om et bredt sortiment ses endvidere ved, at tilbudsgiver skal byde varer på samtlige varelinjer, således at kunderne får mulighed for - hvor det er relevant - at indkøbe varer i forskellige kvaliteter, holdbarhed og sorter. Tilbudsgiver skal således afgive tilbud på det samlede sortiment i bilag C. Der ønskes endvidere et sortiment, som afspejler sæsonen, og rammeaftalen opererer derfor med sæsonvarer under nogle hovedproduktgrupper. Leverandøren er forpligtet til over for kunderne at kunne levere produkter i disse hovedproduktgrupper i overensstemmelse med sæsonangivelserne, hvor resterende produkter skal kunne leveres hele året.

Strukturmæssigt er sortimentet samlet i en række hovedproduktgrupper med underliggende produktgrupper, hvor produktgrupperne yderligere er opdelt med underliggende underproduktgrupper, der hver indeholder et antal varelinjer. Sortimentet er ikke opdelt i konventionelle og økologiske fødevarer. En underproduktgruppe består dermed af varelinjer med såvel konventionelle fødevarer som økologiske fødevarer.

For engangsartikler og fødevareemballage vil disse hovedproduktgrupper ligeledes være opdelt i underliggende produktgrupper og produktgrupper med underliggende underproduktgrupper, der hver indeholder et antal varelinjer.

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler grundet blandt andet effektivitetshensyn. Uddybende henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 052-122952
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

SKI har efter tilbudsfasen ikke modtaget antagelige tilbud. Som følge heraf er SKI nødsaget til at aflyse det igangværende udbud.

SKI har dog besluttet at gennemføre et udbud med forhandling med de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud i forbindelse med det nu aflyste udbud i overensstemmelse med proceduren i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2 samt § 61, stk. 4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2020