Varer - 286723-2023

15/05/2023    S93

Danmark-København: Biblioteksudstyr

2023/S 093-286723

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Kgl. Bibliotek
CVR-nummer: 28988842
Postadresse: Søren Kierkegaards Plads 1
By: Købehavn K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1221
Land: Danmark
Kontaktperson: KB - Britt Dahl Rose
E-mail: brk@kb.dk
Telefon: +45 51886200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kb.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364633&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364633&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

RAMMEAFTALE MED EN ENKELT AKTØR VEDR. LEVERING AF BIBLIOTEKSUDSTYR (SELVBETJENINGSMASKINER, GATES OG RFID-SKANNERE) INKL. LEVERING OG INSTALLATION SAMT BRUG AF SOFTWARE OG LØBENDE OPDATERINGER

Sagsnr.: 23/00301
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39155100 Biblioteksudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den ordregivende myndighed for dette udbud er: Det Kgl. Bibliotek, som udbyder en rammeaftale vedrørende biblioteksudstyr (selvbetjeningsmaskiner, gates og RFID-skannere) inkl. levering og installation samt brug af software inkl. løbende opdateringer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase.

Rammeaftalens maksimale værdi er kr. 3.500.000.

Kundens forventede forbrug på rammeaftalen er kr. 3.200.000. Forskellen mellem den forventede værdi og den maksimale værdi skyldes usikkerheden omkring levetiden på det eksisterende udstyr. Det forventede forbrug er beregnet ud fra gennemsnitslevetiden på udstyret, og det maksimale forbrug er et udtryk for denne usikkerhedsmargin samt usikkerheden omkring prisniveauet på de indkomne tilbud.

Rammeaftalen medfører alene en ret og ikke en pligt for kunden til at aftage en bestemt mængde af de varer, der er omfattet af aftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39155000 Biblioteksmøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København/Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed for dette udbud er: Det Kgl. Bibliotek. Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Biblioteket leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden. Det Kgl. Bibliotek udbyder en rammeaftale vedrørende biblioteksudstyr (selvbetjeningsmaskiner, gates og RFID-skannere) inkl. levering og installation samt brug af software inkl. løbende opdateringer. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase.

Rammeaftalens maksimale værdi er kr. 3.500.000.

Den maksimale værdi er sammensat af to faktorer:

• Indkøb af udstyr i rammeaftalens levetid: kr. 2.000.000

• Brug af software samt løbende opdateringer af udstyrets software og eventuel support og service i hele udstyrets levetid: kr. 1.500.000

Rammeaftalen vil således være udtømt og uden virkning, når der er indkøbt udstyr for kr. 2.000.000.

Kundens forventede forbrug på rammeaftalen er kr. 3.200.000. Forskellen mellem den forventede værdi og den maksimale værdi skyldes usikkerheden omkring levetiden på det eksisterende udstyr. Det forventede forbrug er beregnet ud fra gennemsnitslevetiden på udstyret, og det maksimale forbrug er et udtryk for denne usikkerhedsmargin samt usikkerheden omkring prisniveauet på de indkomne tilbud.

Det forventede forbrug er ligeledes sammensat af to faktorer:

• Indkøb af udstyr i rammeaftalens levetid: kr. 1.800.000

• Brug af software samt løbende opdateringer af udstyrets software og support og service i hele udstyrets levetid: kr. 1.400.000

Rammeaftalen medfører alene en ret og ikke en pligt for kunden til at aftage en bestemt mængde af de varer, der er omfattet af aftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det Kgl. Bibliotek ønsker følgende option:

Serviceaftale, herunder support og vedligehold, enten som fastpris eller som timepris, jf. Udbudsbilag 4.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter jf. udbudslovens § 49 stk. 2, da Det Kgl. Bibliotek kun ønsker at entrerer med én leverandør i forbindelse med indkøb af biblioteksudstyr.

Der ydes ingen vederlag, honorarer eller lign. for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis Ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/12/2023
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/06/2023
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Elektronisk i Digitale Udbud

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbningen af de enkelte tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ved kontraktens udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2023