Radovi - 288150-2020

22/06/2020    S119

Hrvatska-Zagreb: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2020/S 119-288150

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka–Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
Telefon: +385 16515161
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.arz.hr
Adresa profila kupca: www.arz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0022676
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zamjena i sanacija prijelaznih naprava na vijaduktu Drežnik

Referentni broj: 43-M-20/14
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Zamjena i sanacija prijelaznih naprava na vijaduktu Drežnik.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 200 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Autocesta A1, Vijadukt Drežnik.

II.2.4)Opis nabave:

Zamjena i sanacija prijelaznih naprava na vijaduktu Drežnik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana GS-a.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti GS-a dokazuje se ispunjenim e-ESPD obrascem (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak ? (alfa): Opći navod za sve kriterije za odabir, za sve gospodarske subjekte u ponudi, zasebno.

Naručitelj može, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, osim ako već posjeduje te dokumente, zatražiti u primjerenom roku (ne kraćem od pet dana) dostavu ažuriranog popratnog dokumenta: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/07/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/07/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Širolina 4, HR-10000 Zagreb, I. kat.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati ovlaštenim predstavnicima naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DON-a,

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3) objave izmjene DON, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON te na postupak otvaranja ponuda,

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/06/2020