Tjenesteydelser - 289611-2018

05/07/2018    S127

Danmark-Helsigør: Rengøring

2018/S 127-289611

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonny Nehman Madsen
E-mail: jnm11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/88283016.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/88283016.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/88283016.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af rengøring

Sagsnr.: 18/18945
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rengøring på bl.a. skoler, SFO'er, daginstitutioner, administrationsbygninger,

iblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner samt tandklinikker og er fordelt på 3 delaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90911100 Rengøring af lokaler
90911200 Rengøring af bygninger
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter rengøring fordelt på følgende 3 delaftaler:

Delaftale 1:

— Espergærde, ca. 42 000 m2 fordelt på ca. 15 lokaliteter, inklusive Option 1 lokaliteter. Desuden

omfatter delaftalen alle kommunens offentlige toiletter. Se bilag D, oversigt over offentlige toiletter,

— Kontraktstart 1.1.2019.

Delaftale 2:

— Hornbæk/Ålsgårde, ca. 30 000 m2 fordelt på ca. 21 lokaliteter,

— Kontraktstart 1.2.2019.

Delaftale 3:

— Helsingør ca. 60 000 m2 fordelt på ca. 39 lokaliteter, inklusive Option 1 lokaliteter,

— Kontraktstart 1.3.2019.

Endvidere omfattes følgende optioner:

Option 1:

- 5 lokaliteter. Lokaliteterne fremgår hver især under de enkelte delaftaler i tilbudslisten, bilag A,

hvor de er markeret med en stjerne (*) i lokalitetsnavn,

- Opstart 1.10.2018, henholdsvis 1.112018.

Option 2:

- Tømning af elefantriste 1 x månedligt. Fremgår af særskilt faneblad i tilbudslisten, bilag A.

Option 3:

- Rengøring på kontorer og lærerforberedelser med frekvens 111. Fremgår af særskilt faneblad i tilbudslisten, bilag A.

Lokaliteterne med navn, adresse, antal rengøringsdage samt netto rengøringskvadratmeter, fremgår af

Tilbudslisten, bilag A, samt af lokalitetsdata bilag C.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 28/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1:

- Helsingør Hallen, Stadion, Badmintonhallen, Tennishallen, Idrætsbyen og Snekkerstenhallen

er med som optioner. Opgaven udføres i dag af eget personale. Eventuelle virksomhedsoverdragelsesomkostninger afholdes af ordregiveren og udregnes efterfølgende, og

skal således ikke indeholdes i tilbuddet. I den udstrækning optionerne antages, skal tilbudsgiveren

påregne opstart 1.10.2018 - dog for Idrætsbyen, 1.11.2018. Ovenstående optioner fremgår under de enkelte delaftaler markeret med en stjerne i lokalitetsnavn (*).

Option 2:

- Tømning af elefantriste uden for alle indgangsdøre på skoler og daginstitutioner 1 x månedligt.

Option 3:

- Rengøring på kontorer og lærerforberedelser ændres til 111. Hvis denne option

vælges, så erstatter den de i lokalefortegnelsen opgivne programmer på disse lokaler.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2018