Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 290205-2022

30/05/2022    S103

Hrvatska-Varaždin: Usluge recikliranja otpada

2022/S 103-290205

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 056-147116)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonia Ribić Berisha
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA USLUGE RECIKLIRANJA NEOPASNOG OTPADA

Referentni broj: E-VV-2/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90514000 Usluge recikliranja otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

2.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava usluge preuzimanja na daljnju oporabu neopasnog otpada iz dolje navedenih podgrupa, kojima se otpad razvrstava prema procesu u kojem je nastao, a sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15). Vrste otpada koje čine predmet nabave nastala su kod naručitelja prilikom obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja groblja i djelatnosti upravljanja reciklažnim dvorištima u Varaždinu, Gornjem Knegincu i Varaždinskim Toplicama, kao i u mobilnim reciklažnim dvorištima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 056-147116

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/04/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 20/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/04/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 20/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: