Roba - 290411-2014

Prikaži smanjeni prikaz

26/08/2014    S162

Hrvatska-Zagreb: Prirodni plin

2014/S 162-290411

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu
Nacionalni registracijski broj: 92668153620
Poštanska adresa: Ul. dr. Luje Naletilića 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zatvor u Zagrebu
Na pažnju (osoba za kontakt): Leo Jurković-Kormo, Sandra Ferenc
E-pošta: uprava@zatvor-zg.hr
Telefon: +385 16550888
Telefaks: +385 16551506

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+003-0040242

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: ZATVOR U ZAGREBU
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Opskrba prirodnim plinom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: fco Zatvor u Zagrebu, dr. Luje Naletilića 1,
fco Zatvor u Zagrebu, Brsečka 18, Zagreb.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Opskrba prirodnim plinom.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 1 257 433,10 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
VV-04/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 70-120180 od 9.4.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 406-07/14-01/41 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Opskrba prirodnim plinom
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.6.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.d.
Nacionalni registracijski broj: 74364571096
Poštanska adresa: Radnička cesta 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 500 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 257 433,10 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 6
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno čl. 145. Zakona o javnoj nabavi, žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija u odnosu na rokove za žalbu propisane Zakonom o javnoj nabavi i je li primjerak žalbe dostavljen naručitelju na dokaziv način istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji.
U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
a) objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
b) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
c) otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda;
d) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave (točke a. do d.) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će, sukladno članku 157. Zakonu o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
22.8.2014