Tjenesteydelser - 290542-2020

22/06/2020    S119

Danmark-Haderslev: Forsorg for ældre

2020/S 119-290542

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Haderslev Kommune
CVR-nummer: 29189757
Postadresse: Gåskærgade 26-28
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Frødstrup
E-mail: mare@haderslev.dk
Telefon: +45 21621870
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.haderslev.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337815
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273523&B=HADERSLEV
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273523&B=HADERSLEV
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af plejecenter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af Hiort Lorenzen Plejecenter i perioden 2021-2025

Sagsnr.: 19/53747
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85311100 Forsorg for ældre
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Driften omfatter personlig pleje og praktisk hjælp jf. servicelovens § 83, sundhedslovsydelser og madservice alle årets 365 dage.

Alle pladser på Hiort Lorenzen Plejecenter er almindelige plejecenterpladser.

I forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen vil Haderslev Kommune afgive kontrolbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 154 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85311100 Forsorg for ældre
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Driften omfatter personlig pleje og praktisk hjælp jf. servicelovens § 83, sundhedslovsydelser og madservice alle årets 365 dage.

Alle pladser på Hiort Lorenzen Plejecenter er almindelige plejecenterpladser.

I forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen vil Haderslev Kommune afgive kontrolbud.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Mindstekrav: Leverandør resultat før skat skal være positiv for hver af de 3 senest afslut. regnskabsår. Leverandørs soliditetsgr. skal være 10 % i gns. over de seneste 3 afsl. regnskabsår. Leverandørs egenkapital skal være positiv for det senest afsl. regnskabsår samt i gennemsnit over de seneste 3 afsl. regnskabsår. Leverandøren skal som en del af udvælgelsen fremsende dokumentation for at leverandøren har tegnet en erhvervs- og produktansv.forsikring. Dækning skal pr. skadesbegivenh. dække op til 15 mio. DKK for personskade og 10 mio. DKK for tingskade og dokumentation for, at leverandøren har tegnet alm. lovpligtige arbejdsgiverforsikringer.

Leverandøren skal udfylde udbudsbilag C referenceliste over sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne, angivelse af kontaktpersoner. Leverandør skal beskrive virksomheds relevante referencer for lignende opgaver udført indenfor de seneste 3 år regnet fra offentlig. af nærværende betingelser for prækval.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2020