Tjenesteydelser - 290730-2019

21/06/2019    S118    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Højbjerg: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2019/S 118-290730

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 87408370

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d9cdd9b8-a797-42fa-987f-fd6f7d694bd7/homepage

I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forlængelse af kontrakten om Herning Bybusser (Midttrafik 15. udbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nuværende kontrakt om Herning Bybusser (Midttrafik 15. udbud) forlænges indtil 26.6.2021 med option på forlængelse til 2.10.2021.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Herning kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nuværende kontrakt om Herning Bybusser (Midttrafik 15. udbud) forlænges indtil 26.6.2021 med option på forlængelse til 2.10.2021. Kørslen omfatter 12 kontraktbusser og 3 reservebusser med et kørselsomfang på ca. 40 800 køreplantimer om året. Kontrakten havde ordinært udløb ultimo juni 2018 med mulighed for forlængelse på tilsvarende vilkår til ultimo juni 2019 med efterfølgende mulighed for forlængelse derudover efter aftale parterne imellem. Midttrafik har udnyttet kontraktens option på forlængelse til ultimo juni 2019. Og parterne er herefter enige om, at kontrakten forlænges derudover til 26.6.2021 med option på forlængelse til 2.10.2021. Forlængelsen er begrundet i den politiske beslutning om, at genudbud af kontrakten skal muliggøre grøn omstilling af bybusdriften til emissionsfribusser (el eller brint), hvorfor der i planlægningen af udbudsprocessen skal tages højde for:

1) nødvendig tid til markedsdialog inden udarbejdelse af udbudsmateriale;

2) udbudsproces med flere forhandlingsrunder, og

3) nødvendig tid til produktion/levering af busser inden driftsstart.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Nuværende kontrakt om Herning Bybusser (Midttrafik 15. udbud) forlænges indtil 26.6.2021 med option på forlængelse til 2.10.2021. Kørslen omfatter 12 kontraktbusser og 3 reservebusser med et kørselsomfang på ca. 40 800 køreplantimer om året.

Kontrakten havde ordinært udløb ultimo juni 2018 med mulighed for forlængelse på tilsvarende vilkår til ultimo juni 2019 med efterfølgende mulighed for forlængelse derudover efter aftale parterne imellem.

Midttrafik har i 2018/2019 afholdt udbud af kontrakten med henblik på at sikre ny kontrakt efter nuværende kontrakts udløb. Udbuddet måtte desværre annulleres grundet markant budgetoverskridelse på den efterspurgte driftsløsning. Derfor planlægges et genudbud af kontrakten.

Midttrafik har udnyttet kontraktens option på forlængelse til ultimo juni 2019. Og parterne er herefter enige om, at kontrakten forlænges derudover til 26.6.2021 med option på forlængelse til 2.10.2021. Forlængelsen er begrundet i en politiske beslutning om, at genudbud af kontrakten skal muliggøre grøn omstilling af bybusdriften til emissionsfribusser (el eller brint), hvorfor der i planlægningen af udbudsprocessen skal tages højde for:

1) nødvendig tid til markedsdialog inden udarbejdelse af udbudsmateriale;

2) udbudsproces med flere forhandlingsrunder, og

3) nødvendig tid til produktion/levering af busser inden driftsstart (13-15 måneder fra tildelingstidspunktet).

Forlængelsen laves i overensstemmelse med kontraktens bestemmelse om, at forlængelse for perioden efter ultimo juni 2019 kan ske efter aftale parterne i mellem. Det er således Midttrafiks vurdering, at forlængelsen af kontrakten ikke udgør en væsentlig ændring af den nuværende kontrakt, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 89, stk. 1, litra e.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

15. udbud - Herning Bybusser

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Arriva Danmark A/S
Postadresse: Skøjtevej 26
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Opgørelsen af kontraktens værdi er baseret på forlængelsesperioden 1.7.2019 - 26.6.2021 med option på yderligere forlængelse til 2.10.2021, dvs. i alt 27 måneder. Der er taget udgangspunkt i et årligt kørselsomfang på ca. 40 800 timer og 12 kontraktbusser.

Den forventede kontraktsum for hovedkontrakten inkl. 1 års forlængelse (i alt 11 års kontraktperiode) udgør i alt 319 000 000 DKK (fremskrevet til nutidsværdi). Forventet kontraktsum for forlængelsen på yderligere 27 måneder udgør ca. 63 800 000 DKK Såfremt optionen på forlængelse på 3 måneder ikke udnyttes, udgør kontraktsummen på forlængelsen på i alt 24 måneder således ca. 56 700 000 DKK.

Profylaksebekendtgørelsen er indrykket i overensstemmelse med § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK 593 af 2.6.2016), og der afholdes således en standstill periode på 10 dage, inden aftalen om kontraktforlængelsen underskrives.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2019