Radovi - 291452-2017

27/07/2017    S142    - - Radovi - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Sisak: Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo

2017/S 142-291452

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Opća bolnica dr. Ivo Pedišić-Sisak
01066571771
J. J. Strossmayera 59
Sisak
44000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Snježana Celinšćak
Telefon: +385 44553236
E-pošta: javnanabava@obs.hr
Telefaks: +385 44530788
NUTS kod: HR04E

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.obs.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015376
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić” Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona.

Referentni broj: 69/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45215100
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić” Sisak -izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br.776/1, k.o. Novi Sisak.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 59 216 400.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45215100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Sisak, J.J. Strossmayera 59, Sisak.

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić” Sisak -izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica na kč.br.776/1, k.o. Novi Sisak.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ekonomski najpovoljnija ponuda. Rok završetka radova / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Ugovor o radovima izvedenim na zgradama zdravstvene namjene koji su izvedeni u iznosu minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 59 216 400.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja

— ispunjen ESPD obrazac dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj će, umjesto dostave Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi, prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz za sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

2. Sposobnost za obavljanje djelatnosti građenja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir,Odjeljak A Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.

Ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti predmetne radove u državi njegova poslovnog nastana, treba dostaviti izjavu kojom potvrđuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija dostaviti odgovarajuće ovlaštenje do potpisa ugovora sukladno člancima 69. - 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostorija Biblioteke, Služba za ginekologiju i porodništvo.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/07/2017